Categories
สดุดี

สดุดี 1

1 ความสุขมีแก่คนเหล่านั้นที่ไม่เดินตามรอยเท้าของคนชั่ว

หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป

หรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนชอบเยาะเย้ย

2 แต่พวกเขาปีติยินดีในบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า

และใคร่ครวญบทบัญญัตินั้นทั้งกลางวันและกลางคืน

3 พวกเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ

ซึ่งออกผลตามฤดูกาล

และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง

ทุกสิ่งที่พวกเขาทำก็เจริญรุ่งเรือง

4 ส่วนคนชั่วไม่เป็นเช่นนั้น!

เขาเป็นเหมือนแกลบ

ซึ่งลมพัดปลิวฟุ้งไป

5 ดังนั้นคนชั่วจะถูกตัดสินโทษเมื่อถึงวันพิพากษา

และคนบาปจะไม่อยู่ในที่ชุมนุมของผู้ชอบธรรม

6 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดูแลทางของคนชอบธรรม

แต่ทางของคนชั่วจะพินาศ

—https://api-cdn.youversionapi.com/audio-bible-youversionapi/26/32k/PSA/1-201318327ecb4f73edb0a1d00ca4c561.mp3?version_id=179—

Categories
สดุดี

สดุดี 2

1 เหตุใดประชาชาติทั้งหลายจึงคบคิดกัน?

ชนชาติต่างๆ จะวางแผนให้ป่วยการไปทำไม?

2 เหล่ากษัตริย์ของโลกตั้งตนขัดขืน

บรรดาผู้ปกครองรวมตัวกัน

เพื่อวางแผนต่อต้านองค์พระผู้เป็นเจ้า

และต่อต้านผู้หนึ่งซึ่งพระองค์ทรงเจิมตั้งไว้

3 แล้วกล่าวว่า “ให้พวกเราหักโซ่ตรวน

และปลดเครื่องพันธนาการของพวกเขาทิ้งไป”

4 องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ประทับในฟ้าสวรรค์ทรงหัวเราะ

พระองค์ทรงเย้ยหยันพวกเขา

5 แล้วพระองค์ทรงกำราบพวกเขาด้วยพระพิโรธ

และทรงทำให้พวกเขาหวาดกลัวด้วยพระพิโรธ โดยตรัสว่า

6 “เราได้ตั้งกษัตริย์ผู้หนึ่งของเราไว้แล้ว

บนศิโยนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเรา”

7 กษัตริย์ผู้นั้นจะประกาศพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่า

พระองค์ได้ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า “เจ้าเป็นบุตรของเรา

วันนี้เราได้เป็นบิดาของเจ้า

8 จงขอจากเรา

แล้วเราจะมอบประชาชาติทั้งหลายให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้า

และให้เจ้าครอบครองไปจนสุดปลายแผ่นดินโลก

9 เจ้าจะตีพวกเขาให้แตกด้วยกระบองเหล็ก

เจ้าจะฟาดพวกเขาให้แหลกเป็นชิ้นๆ เหมือนหม้อดิน”

10 เหตุฉะนั้น กษัตริย์ทั้งหลายเอ๋ย จงมีปัญญา

บรรดาผู้นำของโลกเอ๋ย จงฟังคำตักเตือน

11 จงปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความยำเกรง

และจงชื่นชมยินดีจนเนื้อเต้น

12 จงก้มกราบพระบุตรนั้นมิฉะนั้นพระองค์จะทรงพระพิโรธ

และท่านกับหนทางต่างๆ ของท่านจะถูกทำลาย

เพราะว่าพระพิโรธของพระองค์จะพลุ่งขึ้นในพริบตา

ความสุขมีแก่ทุกคนที่เข้ามาลี้ภัยในพระองค์

—https://api-cdn.youversionapi.com/audio-bible-youversionapi/26/32k/PSA/2-9aa67d7fd0c90af4f62475d07eb6b85a.mp3?version_id=179—

Categories
สดุดี

สดุดี 3

(บทสดุดีของดาวิด เมื่อหนีจากอับซาโลมราชโอรส)

1 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าศัตรูของข้าพระองค์มีมากเหลือเกิน!

ผู้ที่ลุกขึ้นต่อต้านข้าพระองค์ก็มีมากมายนัก!

2 หลายคนกล่าวถึงข้าพระองค์ว่า

“พระเจ้าจะไม่ทรงช่วยกู้เขา”

เสลาห์

3 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าแต่พระองค์ทรงเป็นโล่ล้อมข้าพระองค์ไว้

องค์ผู้ทรงเกียรติสิริของข้าพระองค์ ผู้ทรงเชิดชูข้าพระองค์ไว้

4 ข้าพเจ้าร้องทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า

และพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าจากภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

เสลาห์

5 ข้าพเจ้าเอนกายลงและหลับไป

ข้าพเจ้าตื่นขึ้นอีกเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงค้ำจุนข้าพเจ้า

6 ข้าพเจ้าจะไม่กลัวศัตรูนับหมื่น

ที่รุมล้อมข้าพเจ้าอยู่รอบด้าน

7 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทรงลุกขึ้น!

ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์! โปรดทรงช่วยกู้ข้าพระองค์

ขอทรงตบหน้าศัตรูทุกคนของข้าพระองค์

ขอทรงเลาะฟันของเหล่าคนชั่ว

8 การช่วยกู้มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

ขอพระพรของพระองค์มีแก่เหล่าประชากรของพระองค์เถิด

เสลาห์

—https://api-cdn.youversionapi.com/audio-bible-youversionapi/26/32k/PSA/3-8921383d48c95c8cdf2e89b68b2e465d.mp3?version_id=179—

Categories
สดุดี

สดุดี 4

(ถึงหัวหน้านักร้อง บรรเลงเครื่องสาย บทสดุดีของดาวิด)

1 ข้าแต่พระเจ้าผู้ชอบธรรมของข้าพระองค์

ขอทรงตอบเมื่อข้าพระองค์ร้องทูล

ขอทรงบรรเทาความทุกข์โศกของข้าพระองค์

ขอทรงเมตตาและสดับฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์

2 มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ย เจ้าจะทำให้เกียรติสิริของเรากลายเป็นความอัปยศไปอีกนานเพียงใด?

เจ้าจะรักการหลอกลวงและแสวงหาพระจอมปลอมไปอีกนานเท่าใด?

เสลาห์

3 จงรู้เถิดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแยกผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ไว้สำหรับพระองค์เอง

องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงฟังเมื่อข้าพเจ้าร้องทูลพระองค์

4 จงยำเกรงและอย่าทำบาป

ขณะอยู่บนที่นอน

จงพิเคราะห์จิตใจของตนและสงบนิ่ง

เสลาห์

5 จงถวายเครื่องบูชาที่ถูกต้องเหมาะสม

และวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า

6 หลายคนถามว่า “ใครจะให้เราเห็นสิ่งดีๆ ได้บ้าง?”

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้แสงสว่างแห่งพระพักตร์ของพระองค์ส่องเหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย

7 พระองค์ทรงให้จิตใจของข้าพระองค์เปี่ยมล้นด้วยความชื่นชมยินดี

ยิ่งกว่าคนเหล่านั้นที่มีธัญญาหารและเหล้าองุ่นใหม่บริบูรณ์

8 ข้าพระองค์จะเอนกายลงและนอนหลับด้วยความสงบสุข

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ผู้เดียว

ทรงทำให้ข้าพระองค์อาศัยอยู่อย่างปลอดภัย

—https://api-cdn.youversionapi.com/audio-bible-youversionapi/26/32k/PSA/4-cc8b575f7f31e9af997d399739e67167.mp3?version_id=179—

Categories
สดุดี

สดุดี 5

(ถึงหัวหน้านักร้อง บรรเลงขลุ่ย บทสดุดีของดาวิด)

1 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดสดับฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์

ขอทรงสนพระทัยการคร่ำครวญของข้าพระองค์

2 ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ กษัตริย์ของข้าพระองค์

โปรดฟังคำร้องทูลขอความช่วยเหลือ

เพราะข้าพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์

3 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าในยามเช้าพระองค์ทรงได้ยินเสียงข้าพระองค์

ในยามเช้าข้าพระองค์นำคำร้องทูลมาต่อหน้าพระองค์

และจดจ่อรอคอยคำตอบจากพระองค์

4 เพราะพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าที่พอพระทัยในสิ่งชั่วร้าย

คนชั่วไม่อาจอยู่ร่วมกับพระองค์ได้

5 คนหยิ่งจองหองไม่อาจยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์ได้

พระองค์ทรงเกลียดชังทุกคนที่ทำผิด

6 พระองค์ทรงทำลายล้างพวกคนโกหก

ส่วนคนที่กระหายเลือดและคนคดโกงนั้น

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชิงชัง

7 แต่ข้าพระองค์จะเข้ามายังพระนิเวศของพระองค์

โดยความรักเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์

ข้าพระองค์จะกราบนมัสการพระองค์ด้วยความยำเกรง

ตรงต่อพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

8 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเนื่องด้วยศัตรูของข้าพระองค์

ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในทางชอบธรรมของพระองค์

ขอให้ข้าพระองค์เดินในวิถีของพระองค์อย่างราบรื่น

9 เพราะไม่มีสักคำจากปากของพวกเขาที่เชื่อถือได้

ในใจของพวกเขามีแต่การทำลายล้าง

ลำคอของพวกเขาคือหลุมฝังศพที่เปิดอยู่

พวกเขาใช้ลิ้นกล่าวปลิ้นปล้อน

10 ข้าแต่พระเจ้า! ขอทรงประกาศว่าพวกเขาผิด

ขอให้พวกเขาล่มจมด้วยกลอุบายของตัวเอง

ขอทรงขับไล่พวกเขาเพราะบาปทั้งหลายของพวกเขา

เพราะพวกเขาได้กบฏต่อพระองค์

11 แต่ขอให้ทุกคนที่ลี้ภัยในพระองค์เปรมปรีดิ์

ให้พวกเขาร้องเพลงรื่นเริงยินดีอยู่เสมอ

ขอทรงปกป้องคุ้มครองพวกเขา

เพื่อบรรดาผู้ที่รักพระนามของพระองค์จะชื่นชมยินดีในพระองค์

12 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าแน่ทีเดียว พระองค์ทรงอวยพรคนชอบธรรม

ความโปรดปรานของพระองค์เป็นดั่งโล่โอบล้อมพวกเขาไว้

—https://api-cdn.youversionapi.com/audio-bible-youversionapi/26/32k/PSA/5-58e108b12c5c38a06c16c2b4acb761ef.mp3?version_id=179—

Categories
สดุดี

สดุดี 6

(ถึงหัวหน้านักร้อง บรรเลงเครื่องสาย ตามทำนองเชมินิท

บทสดุดีของดาวิด)

1 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงโปรดอย่ากำราบข้าพระองค์ขณะที่พระองค์ทรงกริ้ว

หรือลงวินัยข้าพระองค์ขณะที่ทรงพระพิโรธ

2 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงกรุณาข้าพระองค์เถิด เพราะข้าพระองค์อ่อนระโหยโรยแรง

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงโปรดรักษาข้าพระองค์ เพราะกระดูกของข้าพระองค์ปวดร้าวแสนสาหัส

3 จิตวิญญาณของข้าพระองค์ทุกข์ระทมนัก

อีกนานสักเท่าใด ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าอีกนานสักเท่าใด?

4 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงหันมาช่วยกู้ข้าพระองค์ด้วยเถิด

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นเพราะความรักมั่นคงของพระองค์

5 ไม่มีใครที่ตายไปแล้วจะระลึกถึงพระองค์ได้

ผู้ใดเล่าจะสรรเสริญพระองค์จากหลุมฝังศพได้?

6 ข้าพระองค์คร่ำครวญจนอ่อนล้า

ข้าพระองค์ร่ำไห้ตลอดทั้งคืนจนน้ำตาท่วมที่นอน

และหมอนของข้าพระองค์ชุ่มด้วยน้ำตา

7 ดวงตาของข้าพระองค์หม่นหมองไปเพราะความทุกข์โศก

ช้ำไปเพราะบรรดาศัตรูของข้าพระองค์

8 พวกเจ้าทุกคนที่ทำชั่ว จงไปให้พ้นข้าพเจ้า

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงได้ยินเสียงร่ำไห้ของข้าพเจ้าแล้ว

9 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงได้ยินเสียงร้องทูลขอความเมตตาของข้าพเจ้า

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยอมรับคำอธิษฐานของข้าพเจ้า

10 บรรดาศัตรูของข้าพเจ้าจะมีแต่ความอับอายและความหวาดกลัว

พวกเขาจะหันกลับไปและได้รับความอัปยศอดสูทันที

—https://api-cdn.youversionapi.com/audio-bible-youversionapi/26/32k/PSA/6-0a8dc91651ae15c623d5eb747a98788e.mp3?version_id=179—

Categories
สดุดี

สดุดี 7

(ชิกกาโยน

ของดาวิด ซึ่งขับร้องถวายแด่

องค์พระผู้เป็นเจ้า

เกี่ยวกับคูชคนเบนยามิน)

1 ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ลี้ภัยในพระองค์

ขอทรงช่วยกู้และปลดปล่อยข้าพระองค์จากทุกคนที่ไล่ล่าข้าพระองค์

2 มิฉะนั้นเขาจะฉีกข้าพระองค์ดุจสิงโต

และชำแหละข้าพระองค์เป็นชิ้นๆ โดยไม่มีใครช่วย

3 ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ หากข้าพระองค์ได้ทำผิด

หรือมีบาปติดมือของข้าพระองค์

4 หากข้าพระองค์ได้ทำชั่วต่อคนที่อยู่อย่างสงบกับข้าพระองค์

หรือได้ปล้นคู่อริโดยไม่มีเหตุ

5 ก็ขอให้ศัตรูรุกไล่ข้าพระองค์จนหมดทางสู้

ให้เขาเหยียบย่ำชีวิตของข้าพระองค์จนจมดิน

และฝังข้าพระองค์ในธุลีดิน

เสลาห์

6 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงลุกขึ้นด้วยพระพิโรธของพระองค์

ขอทรงลุกขึ้นต่อสู้กับความเกรี้ยวกราดของศัตรูของข้าพระองค์

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตื่นขึ้น ขอทรงบัญชาความยุติธรรม

7 ขอให้ชนชาติทั้งหลายมาชุมนุมล้อมรอบพระองค์

ในขณะที่พระองค์ทรงประทับบนบัลลังก์เหนือพวกเขา

8 ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพิพากษาชนชาติทั้งหลาย

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงตัดสินข้าพระองค์ตามความชอบธรรมของข้าพระองค์

ตามความซื่อสัตย์สุจริตของข้าพระองค์เถิด องค์ผู้สูงสุด

9 ขอทรงยุติความโหดร้ายของคนชั่ว

และกระทำให้ผู้ชอบธรรมมั่นคงปลอดภัย

ข้าแต่พระเจ้าผู้ชอบธรรม

ผู้ทรงพิเคราะห์ความคิดและจิตใจ

10 พระเจ้าสูงสุดทรงเป็นโล่ของข้าพเจ้า

ผู้ทรงช่วยคนที่มีจิตใจเที่ยงตรงให้รอด

11 พระเจ้าทรงเป็นตุลาการที่ชอบธรรม

เป็นพระเจ้าผู้ทรงสำแดงพระพิโรธทุกวัน

12 หากเขาไม่หันกลับจากบาป

พระองค์จะทรงลับดาบของพระองค์ไว้

พระองค์จะทรงโก่งธนูเตรียมยิง

13 พระองค์ทรงเตรียมอาวุธพิฆาตของพระองค์ไว้

พระองค์ทรงเตรียมลูกศรเพลิงของพระองค์ไว้พร้อมแล้ว

14 คนเหล่านั้นที่ตั้งครรภ์ความชั่ว

และให้กำเนิดความเดือดร้อน คลอดความโป้ปดมดเท็จออกมา

15 คนเหล่านั้นที่ขุดหลุมพรางไว้

ตกลงไปในหลุมที่เขาขุดนั้น

16 ความเดือดร้อนที่พวกเขาก่อขึ้น ย้อนกลับมาหาพวกเขาเอง

ความทารุณของพวกเขาตกใส่หัวพวกเขาเอง

17 ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าเนื่องด้วยความชอบธรรมของพระองค์

ข้าพเจ้าจะร้องสรรเสริญพระนามของพระยาห์เวห์ผู้สูงสุด

—https://api-cdn.youversionapi.com/audio-bible-youversionapi/26/32k/PSA/7-16f506719a17020fdb79ee9758d4eb38.mp3?version_id=179—

Categories
สดุดี

สดุดี 8

(ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนองกิททีธ

บทสดุดีของดาวิด)

1 ข้าแต่พระยาห์เวห์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย

พระนามของพระองค์เกริกไกรทั่วแผ่นดินโลกจริงๆ!

พระองค์ทรงตั้งเกียรติสิริของพระองค์

เหนือฟ้าสวรรค์

2 พระองค์ทรงตั้งที่มั่นเพื่อต่อสู้กับเหล่าศัตรูของพระองค์

ผ่านทางการสรรเสริญของเด็กและทารก

เพื่อทำให้ศัตรูและคนที่เคียดแค้นเงียบไป

3 เมื่อข้าพระองค์เพ่งพินิจฟ้าสวรรค์

อันเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์

ดวงจันทร์และดวงดาวทั้งหลาย

ที่พระองค์ทรงตั้งไว้

4 มนุษย์ที่ต้องตายเป็นใครหนอ พระองค์จึงทรงพะวงถึง?

บุตรของมนุษย์เป็นผู้ใด พระองค์จึงทรงห่วงใยพวกเขา?

5 พระองค์ทรงสร้างพวกเขาให้ต่ำกว่าชาวสวรรค์เพียงเล็กน้อย

และทรงสวมมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีและเกียรติให้พวกเขา

6 พระองค์ทรงตั้งพวกเขาให้ปกครองสิ่งสารพัดที่ทรงสร้างขึ้น

พระองค์ทรงวางทุกสิ่งไว้ใต้เท้าของพวกเขา

7 ฝูงแพะแกะและฝูงวัวทั้งสิ้น

และสัตว์ป่าทั้งหลายในทุ่งกว้าง

8 หมู่นกในอากาศ

และปลาในทะเล

ทุกสิ่งที่ว่ายไปมาในท้องทะเล

9 ข้าแต่พระยาห์เวห์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย

พระนามของพระองค์เกริกไกรทั่วแผ่นดินโลกจริงๆ!

—https://api-cdn.youversionapi.com/audio-bible-youversionapi/26/32k/PSA/8-b19216115b6a1f98675a3821252afd27.mp3?version_id=179—

Categories
สดุดี

สดุดี 9

(ถึงหัวหน้านักร้อง ทำนอง “การตายของบุตรชาย” บทสดุดีของดาวิด)

1 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์หมดหัวใจ

ข้าพระองค์จะบอกถึงการมหัศจรรย์ทั้งสิ้นที่ทรงกระทำ

2 ข้าพระองค์จะชื่นชมยินดีและเปรมปรีดิ์ในพระองค์

ข้าแต่องค์ผู้สูงสุด ข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์

3 เหล่าศัตรูของข้าพระองค์หันกลับไป

พวกเขาล้มลงและพินาศต่อหน้าพระองค์

4 เพราะพระองค์ทรงผดุงสิทธิ์และความยุติธรรมแก่ข้าพระองค์

พระองค์ประทับบนบัลลังก์ในฐานะผู้พิพากษาที่ชอบธรรม

5 พระองค์ทรงกำราบประชาชาติทั้งหลาย และทรงทำลายคนชั่ว

พระองค์ทรงลบชื่อของพวกเขาออกไปเป็นนิตย์

6 ศัตรูพินาศย่อยยับไปนิรันดร์

พระองค์ทรงทำลายเมืองต่างๆ ของพวกเขาอย่างถอนรากถอนโคน

แม้แต่อนุสรณ์ของพวกเขาก็วอดวายไปสิ้น

7 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงครอบครองอยู่เป็นนิตย์

พระองค์ทรงสถาปนาบัลลังก์ของพระองค์ไว้เพื่อการพิพากษา

8 พระองค์จะทรงปกครองโลกด้วยความชอบธรรม

และทรงพิพากษาประชาชาติทั้งหลายด้วยความยุติธรรม

9 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหง

ทรงเป็นปราการมั่นคงในยามยากลำบาก

10 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทุกคนที่รู้จักพระนามของพระองค์จะวางใจในพระองค์

เพราะพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งบรรดาผู้ที่แสวงหาพระองค์

11 จงร้องเพลงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ครองบัลลังก์ในศิโยน

จงประกาศพระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางประชาชาติ

12 เพราะพระองค์ผู้ทรงแก้แค้นให้ไม่ทรงลืม

พระองค์ไม่ทรงเพิกเฉยต่อเสียงร่ำร้องของผู้ที่ทุกข์ลำเค็ญ

13 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทอดพระเนตรว่า เหล่าศัตรูข่มเหงรังแกข้าพระองค์เพียงใด!

ขอทรงเมตตาและโอบอุ้มข้าพระองค์ให้พ้นจากประตูแห่งความตาย

14 เพื่อข้าพระองค์จะเปล่งเสียงสรรเสริญพระองค์

ที่ประตูเมืองของธิดาแห่งศิโยน

และปีติยินดีในความรอดของพระองค์ที่นั่น

15 ประชาชาติทั้งหลายได้ตกลงไปในหลุมที่พวกเขาขุดไว้

เท้าของพวกเขาติดกับดักที่พวกเขาเองซ่อนไว้

16 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นที่รู้จักในด้านความยุติธรรมของพระองค์

คนชั่วติดกับด้วยนมือของตนเอง

ชิกกาโยนเสลาห์

17 คนชั่วกลับไปยังแดนผู้ตาย

คือทุกประชาชาติที่ลืมพระเจ้า

18 แต่พระเจ้าจะไม่ทรงลืมคนแร้นแค้นเลย

ความหวังของผู้ที่ทุกข์ลำเค็ญจะไม่สูญสิ้นเลย

19 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงลุกขึ้น ขออย่าให้มนุษย์ชนะ

ขอทรงพิพากษาบรรดาประชาชาติต่อหน้าพระองค์

20 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงทำให้เขาครั่นคร้ามยำเกรง

ให้ประชาชาติทั้งหลายรู้ว่าตนเป็นเพียงมนุษย์

เสลาห์

—https://api-cdn.youversionapi.com/audio-bible-youversionapi/26/32k/PSA/9-b665439bbca65355faf67ae8c7d5f0f6.mp3?version_id=179—

Categories
สดุดี

สดุดี 10

1 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทำไมพระองค์จึงทรงประทับอยู่ไกลแสนไกล?

ทำไมพระองค์จึงทรงซ่อนพระองค์ในยามเดือดร้อน?

2 ด้วยความหยิ่งผยอง คนชั่วไล่ล่าคนอ่อนแอ

ผู้ซึ่งติดกับในอุบายที่เขาคิดขึ้น

3 พวกเขาโอ้อวดตัณหาในใจของตน

พวกเขาอวยพรคนโลภและลบหลู่องค์พระผู้เป็นเจ้า

4 ด้วยความจองหองอวดดี คนชั่วไม่แสวงหาพระเจ้า

ไม่เคยมีพระเจ้าในความคิดของพวกเขาเลย

5 ทางของพวกเขาเจริญรุ่งเรืองเสมอ

พวกเขาปฏิเสธบทบัญญัติของพระองค์

พวกเขาเย้ยหยันศัตรูทั้งปวงของพวกเขา

6 พวกเขาบอกตัวเองว่า “ไม่มีสิ่งใดทำให้เราสั่นคลอนได้”

พวกเขาสาบานว่า “ไม่มีใครทำอันตรายเราได้”

7 ริมฝีปากของพวกเขาเต็มไปด้วยคำโกหกและคำข่มขู่

ความเดือดร้อนและความชั่วอยู่ใต้ลิ้นของพวกเขา

8 พวกเขาหมอบคอยอยู่ใกล้หมู่บ้าน

ออกจากที่ซ่อนมาฆ่าคนบริสุทธิ์

ตาของพวกเขาซุ่มมองเหยื่อ

9 พวกเขาหมอบคอยอยู่เหมือนสิงโตที่ซุ่มซ่อน

พวกเขาหมอบรอจับคนไม่มีทางสู้

พวกเขาจับคนไม่มีทางสู้และลากไปในตาข่าย

10 คนบริสุทธิ์ถูกบดขยี้และล้มลง

พวกเขาล้มเหยื่อด้วยกำลังที่เหนือกว่า

11 คนชั่วบอกตัวเองว่า “พระเจ้าไม่มีวันสังเกตเห็น

พระองค์ทรงปิดพระพักตร์และทรงมองไม่เห็นเลย”

12 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า! ขอทรงลุกขึ้น ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงชูพระหัตถ์ของพระองค์

ขออย่าทรงลืมคนไม่มีทางสู้

13 ทำไมคนชั่วจึงลบหลู่พระเจ้า?

ทำไมพวกเขาจึงกล่าวกับตนเองว่า

“พระองค์จะไม่ทรงเอาเรื่องเรา”?

14 แต่พระเจ้าทรงเห็นความเดือดร้อนของผู้ที่ทุกข์ลำเค็ญ

พระองค์ทรงระลึกถึงความทุกข์โศกของพวกเขาและทรงรับมันไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์

ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมอบชีวิตของพวกเขาไว้กับพระองค์

พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยของลูกกำพร้าพ่อ

15 ขอทรงหักแขนของคนชั่วและคนเลว

เรียกร้องให้เขารับผิดชอบความชั่วของตน

ซึ่งยังไม่มีใครพบ

16 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นจอมกษัตริย์สืบไปนิรันดร์

บรรดาประชาชาติจะพินาศไปจากแผ่นดินของพระองค์

17 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงฟังความปรารถนาของผู้ที่ทุกข์ลำเค็ญ

พระองค์ทรงให้กำลังใจพวกเขาและทรงฟังเสียงร่ำร้องของพวกเขา

18 ทรงปกป้องลูกกำพร้าพ่อและผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหง

เพื่อว่ามนุษย์ซึ่งเป็นของโลกนี้จะไม่ทำให้หวาดกลัวอีกต่อไป

—https://api-cdn.youversionapi.com/audio-bible-youversionapi/26/32k/PSA/10-148cd6b6cf5fc5f31b75486ab4639e17.mp3?version_id=179—