Categories
1พงศาวดาร

1พงศาวดาร 1

บันทึกประวัติศาสตร์ตั้งแต่อาดัมถึงอับราฮัม

จากอาดัมถึงบุตรทั้งหลายของโนอาห์

1 อาดัม เสท เอโนช

2 เคนัน มาหะลาเลล ยาเรด

3 เอโนค เมธูเสลาห์ ลาเมค โนอาห์

4 บุตรของโนอาห์ ได้แก่

เชม ฮาม และยาเฟท

เชื้อสายของยาเฟท

5 บุตรของยาเฟท ได้แก่

โกเมอร์ มาโกก มาดัย ยาวาน ทูบัล เมเชค และทิราส

6 บุตรของโกเมอร์ ได้แก่

อัชเคนัส รีฟาทและโทการมาห์

7 บุตรของยาวาน ได้แก่

เอลีชาห์ ทารชิช คิททิม และโรดานิม

เชื้อสายของฮาม

8 บุตรของฮาม ได้แก่

คูช มิสราอิมพูต และคานาอัน

9 บุตรของคูช ได้แก่

เสบา ฮาวิลาห์ สับทา ราอามาห์ และสับเทคา

บุตรของราอามาห์ ได้แก่

เชบากับเดดาน

10 คูชเป็นบิดาของ

นิมโรดซึ่งต่อมาได้เป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ของโลก

11 มิสราอิมเป็นบิดาของ

ชาวลูดิม ชาวอานามิม ชาวเลหะบิม ชาวนัฟทูฮิม

12 ชาวปัทรุสิม ชาวคัสลูฮิม (ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวฟีลิสเตีย) และชาวคัฟโทร์

13 คานาอันเป็นบิดาของ

ไซดอนผู้เป็นบุตรหัวปีและของชาวฮิตไทต์

14 ชาวเยบุส ชาวอาโมไรต์ ชาวเกอร์กาชี

15 ชาวฮีไวต์ ชาวอารคี ชาวสินี

16 ชาวอารวัด ชาวเศเมอร์ และชาวฮามัท

เชื้อสายของเชม

17 บุตรของเชม ได้แก่

เอลาม อัสชูร์ อารปัคชาด ลูด และอารัม

บุตรของอารัม ได้แก่

อูส ฮูล เกเธอร์ และเมเชค

18 อารปัคชาดเป็นบิดาของเชลาห์

เชลาห์เป็นบิดาของเอเบอร์

19 เอเบอร์มีบุตรชายสองคน ได้แก่

เปเลกเพราะโลกถูกแบ่งแยกในช่วงชีวิตของเปเลก และอีกคนหนึ่งคือ โยกทาน

20 โยกทานเป็นบิดาของ

อัลโมดัด เชเลฟ ฮาซารมาเวท เยราห์

21 ฮาโดรัม อุซาล ดิคลาห์

22 โอบาลอาบีมาเอล เชบา

23 โอฟีร์ ฮาวิลาห์ และโยบับ คนเหล่านี้เป็นบุตรของโยกทาน

24 เชม อารปัคชาดเชลาห์

25 เอเบอร์ เปเลก เรอู

26 เสรุก นาโฮร์ เทราห์

27 และอับราม (คืออับราฮัม)

ครอบครัวของอับราฮัม

28 บุตรของอับราฮัม ได้แก่

อิสอัคกับอิชมาเอล

วงศ์วานของนางฮาการ์

29 วงศ์วานของอิชมาเอล ได้แก่

เนบาโยทผู้เป็นบุตรหัวปี เคดาร์ อัดเบเอล มิบสัม

30 มิชมา ดูมาห์ มัสสา ฮาดัด เทมา

31 เยทูร์ นาฟิช และเคเดมาห์ คนเหล่านี้เป็นบุตรของอิชมาเอล

วงศ์วานของนางเคทูราห์

32 บุตรซึ่งเกิดจากนางเคทูราห์ภรรยาน้อยของอับราฮัม ได้แก่

ศิมราน โยกชาน เมดาน มีเดียน อิชบาก และชูอาห์

บุตรของโยกชาน ได้แก่

เชบากับเดดาน

33 บุตรของมีเดียน ได้แก่

เอฟาห์ เอเฟอร์ ฮาโนค อาบีดา และเอลดาอาห์

คนเหล่านี้เป็นวงศ์วานของนางเคทูราห์

วงศ์วานของนางซาราห์

34 อับราฮัมเป็นบิดาของอิสอัค

อิสอัคมีบุตรชายสองคน ได้แก่

เอซาวกับอิสราเอล

เชื้อสายของเอซาว

35 บุตรของเอซาว ได้แก่

เอลีฟัส เรอูเอล เยอูช ยาลาม และโคราห์

36 บุตรของเอลีฟัส ได้แก่

เทมาน โอมาร์ เศโฟกาทาม เคนัส

และอามาเลขซึ่งเกิดจากนางทิมนา

37 บุตรของเรอูเอล ได้แก่

นาหาท เศราห์ ชัมมาห์ และมิสซาห์

ประชากรของเสอีร์ในเอโดม

38 บุตรของเสอีร์ ได้แก่

โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์ ดีโชน เอเซอร์ และดีชาน

39 บุตรของโลทาน ได้แก่

โฮรีกับโฮมัม ทิมนาเป็นน้องสาวของโลทาน

40 บุตรของโชบาล ได้แก่

อัลวานมานาฮาท เอบาล เชโฟ และโอนัม

บุตรของศิเบโอน ได้แก่

อัยยาห์กับอานาห์

41 บุตรของอานาห์ ได้แก่

ดีโชน

บุตรของดีโชน ได้แก่

เฮมดานเอชบาน อิธราน และเคราน

42 บุตรของเอเซอร์ ได้แก่

บิลฮาน ศาอาวาน และอาขาน

บุตรของดีชานได้แก่

อูสกับอารัน

ผู้ปกครองของเอโดม

43 กษัตริย์ซึ่งปกครองในเอโดมก่อนที่จะมีกษัตริย์อิสราเอลได้แก่

เบลาบุตรเบโอร์แห่งเมืองดินฮาบาห์

44 เมื่อเบลาสิ้นพระชนม์ โยบับบุตรเศราห์จากโบสราห์ขึ้นครองราชย์แทน

45 เมื่อโยบับสิ้นพระชนม์ หุชามจากดินแดนของชาวเทมานขึ้นครองราชย์แทน

46 เมื่อหุชามสิ้นพระชนม์ ฮาดัดบุตรเบดัด ผู้ซึ่งพิชิตกองทัพมีเดียนในดินแดนโมอับขึ้นครองราชย์แทน เมืองของฮาดัดคืออาวีท

47 เมื่อฮาดัดสิ้นพระชนม์ สัมลาห์จากมัสเรคาห์ขึ้นครองราชย์แทน

48 เมื่อสัมลาห์สิ้นพระชนม์ ชาอูลจากเรโหโบทริมแม่น้ำขึ้นครองราชย์แทน

49 เมื่อชาอูลสิ้นพระชนม์ บาอัลฮานันบุตรอัคโบร์ขึ้นครองราชย์แทน

50 เมื่อบาอัลฮานันสิ้นพระชนม์ ฮาดัดขึ้นครองราชย์แทน เมืองของพระองค์คือปาอูมเหสีของฮาดัดคือ เมเหทาเบลธิดาของมัทเรด ผู้เป็นธิดาของเมซาหับ

51 ต่อมาฮาดัดก็สิ้นพระชนม์เช่นกัน

ประมุของค์ต่างๆ ของเอโดม ได้แก่

ทิมนา อัลวาห์ เยเธท

52 โอโฮลีบามาห์ เอลาห์ ปิโนน

53 เคนัส เทมาน มิบซาร์

54 มักดีเอล และอิราม คนเหล่านี้คือประมุขของเอโดม

—https://api-cdn.youversionapi.com/audio-bible-youversionapi/26/32k/1CH/1-7846cca46a3a930c8d3b149f2064c672.mp3?version_id=179—

Categories
1พงศาวดาร

1พงศาวดาร 2

เชื้อสายของอิสราเอล

1 บุตรของอิสราเอล ได้แก่

รูเบน สิเมโอน เลวี ยูดาห์ อิสสาคาร์ เศบูลุน

2 ดาน โยเซฟ เบนยามิน นัฟทาลี กาด และอาเชอร์

ยูดาห์

ถึงบุตรของเฮสโรน

3 บุตรของยูดาห์ ได้แก่

เอร์ โอนัน และเชลาห์ ทั้งสามคนเกิดจากธิดาของชูอาชาวคานาอัน เอร์บุตรหัวปีนั้นเป็นคนชั่วในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จึงทรงประหารเขา

4 ทามาร์ลูกสะใภ้ของยูดาห์ให้กำเนิดลูกแฝด คือเปเรศกับเศราห์แก่ยูดาห์ ยูดาห์จึงมีบุตรชายทั้งหมดห้าคน

5 บุตรของเปเรศ ได้แก่

เฮสโรนกับฮามูล

6 บุตรของเศราห์ ได้แก่

ศิมรี เอธาน เฮมาน คาลโคล์ และดารดารวมห้าคน

7 บุตรของคารมี ได้แก่

อาคาร์ผู้นำความทุกข์ร้อนมาสู่อิสราเอลโดยเก็บสิ่งที่พระเจ้าตรัสสั่งให้ทำลาย

8 บุตรของเอธาน ได้แก่

อาซาริยาห์

9 บุตรของเฮสโรน ได้แก่

เยราห์เมเอล ราม และคาเลบ

จากรามบุตรของเฮสโรน

10 รามเป็นบิดาของ

อัมมีนาดับ อัมมีนาดับเป็นบิดาของนาห์โชนผู้นำของตระกูลยูดาห์

11 นาห์โชนเป็นบิดาของสัลโมนสัลโมนเป็นบิดาของโบอาส

12 โบอาสเป็นบิดาของโอเบด โอเบดเป็นบิดาของเจสซี

13 เจสซีเป็นบิดาของ

เอลีอับบุตรหัวปี บุตรคนที่สองคืออาบีนาดับ คนที่สามคือชิเมอา

14 คนที่สี่คือเนธันเอล คนที่ห้าคือรัดดัย

15 คนที่หกคือโอเซม และคนที่เจ็ดคือดาวิด

16 เจสซีมีบุตรสาวสองคนคือเศรุยาห์กับอาบีกายิล บุตรชายสามคนของนางเศรุยาห์ได้แก่ อาบีชัย โยอาบ และอาสาเฮล

17 อาบีกายิลมีบุตรชื่ออามาสา มีสามีชื่อเยเธอร์ชาวอิชมาเอล

จากคาเลบบุตรของเฮสโรน

18 คาเลบบุตรเฮสโรนมีภรรยาสองคนคือ อาซูบาห์กับเยรีโอท บุตรของอาซูบาห์ได้แก่ เยเชอร์ โชบับ และอารโดน

19 เมื่ออาซูบาห์สิ้นชีวิตแล้ว คาเลบแต่งงานกับเอฟรัทซึ่งให้กำเนิดบุตรชื่อเฮอร์

20 เฮอร์เป็นบิดาของอูรี อูรีเป็นบิดาของเบซาเลล

21 เฮสโรนแต่งงานกับบุตรสาวของมาคีร์บิดาของกิเลอาด (เขาแต่งงานเมื่ออายุหกสิบปี) และนางให้กำเนิดบุตรชื่อเสกุบ

22 เสกุบเป็นบิดาของยาอีร์ซึ่งครองเมือง 23 แห่งในแดนกิเลอาด

23 (แต่เกชูร์และอารัมยึดเมืองฮัฟโวทยาอีร์ไปจากเขา และยึดเมืองเคนัทกับหมู่บ้านหกสิบแห่งโดยรอบไปด้วย) คนเหล่านี้ล้วนเป็นวงศ์วานของมาคีร์บิดากิเลอาด

24 หลังจากที่เฮสโรนเสียชีวิตในคาเลบเอฟราธาห์ อาบียาห์ภรรยาของเฮสโรนให้กำเนิดบุตรชื่ออัชฮูร์ซึ่งเป็นบิดาของเทโคอา

จากเยราห์เมเอลบุตรของเฮสโรน

25 บุตรของเยราห์เมเอลบุตรหัวปีของเฮสโรน ได้แก่

รามผู้เป็นบุตรหัวปี บูนาห์ โอเรน โอเซม และอาหิยาห์

26 อาทาราห์ภรรยาอีกคนหนึ่งของเยราห์เมเอลให้กำเนิดบุตรชื่อโอนัม

27 บุตรของรามบุตรหัวปีของเยราห์เมเอล ได้แก่

มาอัส ยามีน และเอเคอร์

28 บุตรของโอนัม ได้แก่

ชัมมัยกับยาดา

บุตรของชัมมัย ได้แก่

นาดับกับอาบีชูร์

29 อาบีชูร์กับภรรยาชื่ออาบีฮายิลมีบุตรชื่อ อาห์บานกับโมลิด

30 บุตรของนาดับ ได้แก่

เสเลดกับอัปปาอิม เสเลดสิ้นชีวิตโดยไม่มีบุตร

31 บุตรของอัปปาอิม ได้แก่

อิชอีบิดาของเชชัน เชชันเป็นบิดาของอาห์ลัย

32 บุตรของยาดาน้องชายชัมมัย ได้แก่

เยเธอร์กับโยนาธาน เยเธอร์เสียชีวิตโดยไม่มีบุตร

33 บุตรของโยนาธาน ได้แก่

เปเลธกับศาซา

คนเหล่านี้คือวงศ์วานของเยราห์เมเอล

34 เชชันมีแต่บุตรสาว ไม่มีบุตรชาย

เขามีคนใช้ชาวอียิปต์คนหนึ่งชื่อยารฮา

35 เชชันยกบุตรสาวคนหนึ่งให้ยารฮา นางให้กำเนิดบุตรชื่ออัททัย

36 อัททัยเป็นบิดาของนาธัน

นาธันเป็นบิดาของศาบาด

37 ศาบาดเป็นบิดาของเอฟลาล

เอฟลาลเป็นบิดาของโอเบด

38 โอเบดเป็นบิดาของเยฮู

เยฮูเป็นบิดาของอาซาริยาห์

39 อาซาริยาห์เป็นบิดาเฮเลส

เฮเลสเป็นบิดาของเอเลอาสาห์

40 เอเลอาสาห์เป็นบิดาของสิสะมัย

สิสะมัยเป็นบิดาของชัลลูม

41 ชัลลูมเป็นบิดาของเยคามิยาห์ เยคามิยาห์เป็นบิดาของเอลีชามา

ตระกูลของคาเลบ

42 บุตรของคาเลบน้องชายของเยราห์เมเอล ได้แก่

เมชาบุตรหัวปีซึ่งเป็นบิดาของศิฟ ศิฟเป็นบิดาของมาเรชาห์ซึ่งเป็นบิดาของเฮโบรน

43 บุตรของเฮโบรน ได้แก่

โคราห์ ทัปปูวาห์ เรเคม และเชมา

44 เชมาเป็นบิดาของราฮัม ราฮัมเป็นบิดาของโยรเคอัม เรเคมเป็นบิดาของชัมมัย

45 ชัมมัยมีบุตรชื่อมาโอน มาโอนเป็นบิดาของเบธซูร์

46 เอฟาห์ภรรยาน้อยของคาเลบเป็นมารดาของฮาราน โมซา และกาเซส ฮารานเป็นบิดาของกาเซส

47 บุตรของยาดัย ได้แก่

เรเกม โยธาม เกชาน เปเลท เอฟาห์ และชาอัฟ

48 มาอาคาห์ภรรยาน้อยของคาเลบมีบุตรชื่อเชเบอร์และทีรหะนาห์

49 นางยังให้กำเนิดชาอัฟผู้เป็นบิดาของมัดมันนาห์ และเชวาผู้เป็นบิดาของมัคเบนาห์กับกิเบอา และคาเลบมีบุตรสาวชื่ออัคสาห์

50 คนเหล่านี้คือวงศ์วานของคาเลบ

บุตรของเฮอร์ผู้เป็นบุตรชายหัวปีของเอฟราธาห์ ได้แก่

โชบาลผู้เป็นบิดาของคีริยาทเยอาริม

51 สัลมาผู้เป็นบิดาของเบธเลเฮม และฮาเรฟผู้เป็นบิดาของเบธกาเดอร์

52 วงศ์วานของโชบาลผู้เป็นบิดาของคีริยาทเยอาริม ได้แก่

ฮาโรเอห์ซึ่งเป็นต้นตระกูลของชาวมานาฮาทครึ่งหนึ่ง

53 และตระกูลต่างๆ ของคีริยาทเยอาริมได้แก่ ตระกูลอิทไรต์ ตระกูลปุไท ตระกูลชูมัท และตระกูลมิชรา ชาวโศราห์และชาวเอชทาโอลสืบเชื้อสายมาจากตระกูลเหล่านี้

54 วงศ์วานของสัลมา คือ

เบธเลเฮม ชาวเนโทฟาห์ อัทโรทเบธ โยอาบ ชาวมานาฮาทอีกครึ่งหนึ่ง และชาวโศราห์

55 รวมทั้งตระกูลต่างๆ ของบรรดาอาลักษณ์ซึ่งอาศัยที่ยาเบสได้แก่ ตระกูลทิราไธต์ ตระกูลชิเมอัท และตระกูลสุคา คนเหล่านี้เป็นชาวเคไนต์ ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากฮัมมัทต้นตระกูลเรคาบ

—https://api-cdn.youversionapi.com/audio-bible-youversionapi/26/32k/1CH/2-37c7afce09fba0ebf0b15f67c7c43b82.mp3?version_id=179—

Categories
1พงศาวดาร

1พงศาวดาร 3

เชื้อสายของดาวิด

1 โอรสของดาวิดที่ประสูติในเฮโบรน ได้แก่

อัมโนนโอรสหัวปี ประสูติจากนางอาหิโนอัมแห่งยิสเรเอล องค์ที่สองคือดาเนียลประสูติจากนางอาบีกายิลแห่งคารเมล

2 องค์ที่สามคืออับซาโลม ประสูติจากนางมาอาคาห์ธิดากษัตริย์ทัลมัยแห่งเกชูร์

องค์ที่สี่คืออาโดนียาห์ ประสูติจากนางฮักกีท

3 องค์ที่ห้าคือเชฟาทิยาห์ ประสูติจากนางอาบีทัล

องค์ที่หกคืออิทเรอัม ประสูติจากนางเอกลาห์

4 ทั้งหกพระองค์นี้ประสูติในเฮโบรน ที่ซึ่งดาวิดครองราชย์อยู่เจ็ดปีหกเดือน

ดาวิดทรงครองราชย์ในกรุงเยรูซาเล็มอีก 33 ปี

5 โอรสซึ่งประสูติที่นั่น ได้แก่

ชัมมุวาโชบับ นาธัน และโซโลมอน ทั้งสี่องค์นี้ประสูติจากนางบัทเชบาธิดาอัมมีเอล

6 ดาวิดมีโอรสองค์อื่นๆ อีก ได้แก่ อิบฮาร์ เอลิชูอาเอลีเฟเลท

7 โนกาห์ เนเฟก ยาเฟีย

8 เอลีชามา เอลียาดา และเอลีเฟเลท รวมเป็นเก้าองค์

9 รายชื่อเหล่านี้ไม่รวมโอรสที่ประสูติจากสนม ดาวิดทรงมีธิดาชื่อว่าทามาร์ด้วย

กษัตริย์ยูดาห์

10 โอรสของโซโลมอนคือเรโหโบอัม

ซึ่งมีบุตรคืออาบียาห์

ซึ่งมีบุตรคืออาสา

ซึ่งมีบุตรคือเยโฮชาฟัท

11 ซึ่งมีบุตรคือเยโฮรัม

ซึ่งมีบุตรคืออาหัสยาห์

ซึ่งมีบุตรคือโยอาช

12 ซึ่งมีบุตรคืออามาซิยาห์

ซึ่งมีบุตรคืออาซาริยาห์

ซึ่งมีบุตรคือโยธาม

13 ซึ่งมีบุตรคืออาหัส

ซึ่งมีบุตรคือเฮเซคียาห์

ซึ่งมีบุตรคือมนัสเสห์

14 ซึ่งมีบุตรคืออาโมน

ซึ่งมีบุตรคือโยสิยาห์

15 โอรสของโยสิยาห์ ได้แก่

โยฮานันโอรสหัวปี

องค์ที่สองคือเยโฮยาคิม

องค์ที่สามคือเศเดคียาห์

องค์ที่สี่คือชัลลูม

16 ผู้ครองราชย์สืบต่อจากเยโฮยาคิม ได้แก่

เยโฮยาคีนผู้เป็นโอรส

และเศเดคียาห์

ราชวงศ์หลังจากตกเป็นเชลย

17 วงศ์วานของเยโฮยาคีนผู้ตกเป็นเชลย ได้แก่

เชอัลทิเอลโอรสของพระองค์

18 มัลคีราม เปดายาห์ เชนาสซาร์ เยคามิยาห์ โฮชามา และเนดาบียาห์

19 บุตรของเปดายาห์ ได้แก่

เศรุบบาเบลกับชิเมอี

บุตรของเศรุบบาเบล ได้แก่

เมชุลลามกับฮานันยาห์

บุตรสาวคือเชโลมิท

20 และบุตรคนอื่นๆ อีกห้าคน ได้แก่

ฮาชูบาห์ โอเฮล เบเรคิยาห์ ฮาสาดิยาห์ และยูชับเฮเสด

21 วงศ์วานของฮานันยาห์ ได้แก่

เปลาทียาห์และเยชายาห์กับบุตรทั้งหลายของเรไฟยาห์ ของอารนัน ของโอบาดีห์ และของเชคานิยาห์

22 วงศ์วานของเชคานิยาห์ ได้แก่

เชไมอาห์และบุตรคือ ฮัททัช อิกาล บารียาห์ เนอารียาห์ และชาฟัท รวมหกคน

23 บุตรของเนอารียาห์ ได้แก่

เอลีโอนัย ฮิสคีอาห์ และอัสรีคัม รวมสามคน

24 บุตรของเอลีโอนัย ได้แก่

โฮดาวิยาห์ เอลียาชีบ เปไลยาห์ อักขูบ โยฮานัน เดไลยาห์ และอานานี รวมเจ็ดคน

—https://api-cdn.youversionapi.com/audio-bible-youversionapi/26/32k/1CH/3-7969a7380e177bb35bbc537512b7dd0d.mp3?version_id=179—

Categories
1พงศาวดาร

1พงศาวดาร 4

ตระกูลอื่นๆ ของยูดาห์

1 วงศ์วานของยูดาห์ ได้แก่

เปเรศ เฮสโรน คารมี เฮอร์ และโชบาล

2 เรอายาห์บุตรของโชบาลซึ่งเป็นบิดาของยาหาท ยาหาทเป็นบิดาของอาหุมัยและลาฮาด คนเหล่านี้อยู่ในตระกูลโศราห์

3 บุตรของเอตามได้แก่ ยิสเรเอล อิชมา อิดบาช และฮัสเซเลลโพนีผู้เป็นธิดา

4 เปนูเอลบิดาของเกโดร์ และเอเซอร์บิดาของ หุชาห์

คนเหล่านี้คือวงศ์วานของเฮอร์ ซึ่งเป็นบุตรชายหัวปีของเอฟราธาห์และเป็นบิดาของเบธเลเฮม

5 อัชฮูร์บิดาของเทโคอา มีภรรยาสองคนคือ เฮลาห์กับนาอาราห์

6 นางนาอาราห์ให้กำเนิดอาหุสซาม เฮเฟอร์ เทเมนี และฮาอาหัชทารี คนเหล่านี้เป็นวงศ์วานของนางนาอาราห์

7 ส่วนนางเฮลาห์ให้กำเนิด

เศเรท โศหาร์ เอทนาน

8 และโคสซึ่งเป็นบิดาของอานูบกับฮัสโซเบบาห์ และตระกูลต่างๆ ของอาหารเฮลบุตรฮารูม

9 ยาเบสเป็นผู้ที่ทรงเกียรติกว่าพี่ๆ น้องๆ มารดาตั้งชื่อเขาว่า ยาเบสเพราะนางกล่าวว่า “เพราะเราคลอดเขาด้วยความเจ็บปวด”

10 ยาเบสอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งอิสราเอลว่า “ขอทรงโปรดอวยพรข้าพระองค์ และขยายพรมแดนของข้าพระองค์! ขอพระหัตถ์ของพระองค์อยู่กับข้าพระองค์ และปกป้องข้าพระองค์จากภยันตราย เพื่อข้าพระองค์จะพ้นจากความเจ็บปวด” และพระเจ้าประทานตามที่เขาทูลขอ

11 เคลูบพี่น้องของชูฮาห์ มีบุตรคือเมหิร์ผู้เป็นบิดาของเอชโทน

12 เอชโทนเป็นบิดาของเบธราฟา ปาเสอาห์และเทหินนาห์ซึ่งเป็นบิดาของอิร์นาหาชคนเหล่านี้เป็นคนของเรคาห์

13 บุตรของเคนัส ได้แก่

โอทนีเอลกับเสไรอาห์

บุตรของโอทนีเอล ได้แก่

ฮาธาทกับเมโอโนธัย

14 เมโอโนธัยเป็นบิดาของโอฟราห์

เสไรอาห์เป็นบิดาของโยอาบบิดาแห่งเกหะราชิมที่ได้ชื่อเช่นนั้นเพราะมีช่างฝีมือจำนวนมากอาศัยอยู่

15 บุตรของคาเลบผู้เป็นบุตรเยฟุนเนห์ ได้แก่

อิรู เอลาห์ และนาอัม

บุตรของเอลาห์ ได้แก่

เคนัส

16 บุตรของเยฮาลเลเลล ได้แก่

ศิฟ ศิฟาห์ ทิรียา และอาสาเรล

17 บุตรของเอสราห์ ได้แก่

เยเธอร์ เมเรดเอเฟอร์ และยาโลน ภรรยาคนหนึ่งของเมเรดให้กำเนิดมิเรียม ชัมมัย และอิชบาห์ผู้เป็นบิดาของเอชเทโมอา

18 (ภรรยาชาวยูดาห์ของเอชเทโมอาให้กำเนิดเยเรดบิดาของเกโดร์ เฮเบอร์บิดาของโสโคและเยคูธีเอลบิดาของศาโนอาห์) คนเหล่านี้คือบุตรของบิธิยาห์ธิดาฟาโรห์ ซึ่งเมเรดแต่งงานด้วย

19 ภรรยาของโฮดียาห์เป็นน้องสาวของนาฮัม

มีบุตรเป็นบิดาของเคอีลาห์แห่งการมี และเอชเทโมอาแห่งมาอาคาห์

20 บุตรของชิโมน ได้แก่

อัมโนน รินนาห์ เบนฮานัน และทิโลน

วงศ์วานของอิชอี ได้แก่ โศเหทกับเบนโศเฮท

21 บุตรของเชลาห์ผู้เป็นบุตรของยูดาห์ ได้แก่ เอร์บิดาของเลคาห์ ลาอาดาห์บิดาของมาเรชาห์ และตระกูลช่างผ้าลินินที่เมืองเบธอัชเบอา

22 โยคิมชาวโคเซบา โยอาช และสาราฟซึ่งปกครองในโมอับและเมืองยาชูบิเลเฮม (บันทึกเหล่านี้มาจากครั้งโบราณ)

23 พวกเขาเป็นช่างปั้นหม้อผู้อาศัยอยู่ที่เนทาอิมกับเกเดราห์ และทำงานถวายกษัตริย์

วงศ์วานของสิเมโอน

24 วงศ์วานของสิเมโอน ได้แก่

เนมูเอล ยามิน ยาริบ เศราห์ และชาอูล

25 ชาอูลมีบุตรชื่อชัลลูม หลานชื่อมิบสัม และเหลนชื่อมิชมา

26 วงศ์วานของมิชมา ได้แก่

ฮัมมูเอลซึ่งมีบุตรชื่อศักเกอร์ และหลานชื่อชิเมอี

27 ชิเมอีมีบุตรชายสิบหกคน บุตรสาวหกคน แต่พี่น้องของชิเมอีมีบุตรน้อย ดังนั้นทั้งตระกูลของพวกเขาจึงมีจำนวนคนไม่มากเหมือนชาวยูดาห์

28 พวกเขาอาศัยอยู่ที่เมืองเบเออร์เชบา เมืองโมลาดาห์ เมืองฮาซาร์ชูอัล

29 บิลฮาห์ เอเซม โทลัด

30 เบธูเอล โฮรมาห์ ศิกลาก

31 เบธมาร์คาโบท ฮาซารสูสิม เบธบิรี และชาอาราอิม เมืองเหล่านี้เป็นของพวกเขาจวบจนรัชกาลของดาวิด

32 หมู่บ้านโดยรอบได้แก่ เอตาม อายิน ริมโมน โทเคน และเอชัน รวมห้าแห่ง

33 และหมู่บ้านทั้งปวงโดยรอบเมืองเหล่านี้จดบาอาลัทคือถิ่นฐานของพวกเขา และพวกเขาเก็บบันทึกลำดับวงศ์ตระกูลเอาไว้

34 เมโชบับ ยัมเลค โยชาห์บุตรอามาซิยาห์

35 โยเอล เยฮูบุตรโยชิบิยาห์ผู้เป็นบุตรของเสไรอาห์ ผู้เป็นบุตรของอาสิเอล

36 เอลีโอนัย ยาอาโคบาห์ เยโชไฮยาห์ อาสายาห์ อาดีเอล เยสิมีเอล เบไนยาห์

37 และศิซาบุตรซิฟี ผู้เป็นบุตรอัลโลน ผู้เป็นบุตรเยดายาห์ ผู้เป็นบุตรชิมรี ผู้เป็นบุตรเชไมอาห์

38 รายชื่อข้างต้นนี้เป็นผู้นำของตระกูล ซึ่งครอบครัวของพวกเขาขยายใหญ่

39 และพวกเขาได้ไปยังรอบนอกของเกโดร์สู่ฟากตะวันออกของหุบเขา เพื่อเสาะหาทุ่งหญ้าสำหรับเลี้ยงแพะแกะ

40 พวกเขาพบทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ อุดมสมบูรณ์ และสงบสุข มีเชื้อสายของฮามอาศัยอยู่ที่นั่นมาก่อน

41 ในรัชกาลกษัตริย์เฮเซคียาห์แห่งยูดาห์ คนทั้งหมดตามบันทึกรายชื่อข้างต้นได้บุกเข้าโจมตีและทำลายล้างเชื้อสายของฮามกับชาวเมอูนีซึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นจนหมดสิ้น ดังที่เห็นเด่นชัดจวบจนบัดนี้ แล้วตั้งรกรากแทนเนื่องจากมีทุ่งหญ้าสำหรับฝูงแพะแกะของตน

42 และชนเผ่าสิเมโอนเหล่านี้จำนวนห้าร้อยคน นำโดยเปลาทียาห์ เนอารียาห์ เรไฟยาห์ และอุสซีเอลซึ่งล้วนเป็นบุตรของอิชอี พากันบุกแดนเทือกเขาเสอีร์

43 พวกเขาทำลายล้างชนชาวอามาเลขที่ยังเหลืออยู่ แล้วอาศัยอยู่ที่นั่นตราบจนบัดนี้

—https://api-cdn.youversionapi.com/audio-bible-youversionapi/26/32k/1CH/4-bba4b7121faaaf7ac666afb0b795d663.mp3?version_id=179—

Categories
1พงศาวดาร

1พงศาวดาร 5

วงศ์วานของรูเบน

1 รูเบนบุตรชายหัวปีของอิสราเอล (เนื่องจากทำให้เตียงสมรสของบิดาเป็นมลทิน สิทธิบุตรหัวปีของเขาจึงตกอยู่แก่บุตรของโยเซฟผู้เป็นบุตรของอิสราเอล บันทึกลำดับวงศ์ตระกูลจึงไม่ได้เอ่ยถึงรูเบนในฐานะบุตรหัวปี

2 โยเซฟได้รับสิทธิบุตรหัวปี แม้ว่ายูดาห์เป็นตระกูลที่เข้มแข็งที่สุดในหมู่พี่น้อง และมีเจ้านายองค์หนึ่งมาจากยูดาห์)

3 บุตรของรูเบนผู้เป็นบุตรหัวปีของอิสราเอลได้แก่

ฮาโนค ปัลลู เฮสโรน และคารมี

4 วงศ์วานของโยเอล ได้แก่

บุตรชื่อเชไมอาห์ ซึ่งมีบุตรคือโกก ซึ่งมีบุตรคือชิเมอี

5 ซึ่งมีบุตรคือมีคาห์ ซึ่งมีบุตรคือเรอายาห์ ซึ่งมีบุตรคือบาอัล

6 บุตรของบาอัลคือเบเอราห์ผู้นำคนหนึ่งของตระกูลรูเบน ซึ่งถูกจับไปเป็นเชลยของกษัตริย์ทิกลัทปิเลเสอร์แห่งอัสซีเรีย

7 ญาติของเขาตามตระกูลต่างๆ ที่บันทึกในลำดับวงศ์ตระกูล ได้แก่

เยอีเอลผู้เป็นหัวหน้า เศคาริยาห์

8 และเบลาผู้เป็นบุตรของอาซาส ผู้เป็นบุตรของเชมา ผู้เป็นบุตรของโยเอล พวกเขาตั้งถิ่นฐานจากเมืองอาโรเออร์จดเมืองเนโบและเมืองบาอัลเมโอน

9 ทางตะวันออก พวกเขาครอบครองดินแดนไปจดเขตถิ่นกันดารซึ่งไปสู่แม่น้ำยูเฟรติส เพราะฝูงสัตว์ขยายเพิ่มขึ้นในดินแดนกิเลอาด

10 ในรัชกาลกษัตริย์ซาอูลพวกเขารบชนะชาวฮาการ์และครอบครองที่อยู่อาศัยของพวกเขาทั่วภูมิภาคตะวันออกทั้งหมดของกิเลอาด

วงศ์วานของกาด

11 ชนเผ่ากาดอาศัยถัดจากพวกเขาในดินแดนบาชานจนจดเมืองสาเลคาห์

12 โยเอลเป็นหัวหน้า รองลงมาคือชาฟาม จากนั้นคือยานัยกับชาฟัทในบาชาน

13 ญาติของเขาตามครอบครัวต่างๆ ได้แก่ มีคาเอล เมชุลลาม เชบา โยรัย ยาคาน ศิอา และเอเบอร์ รวมเจ็ดคน

14 คนเหล่านี้คือบุตรของอาบีฮายิล ผู้เป็นบุตรของหุรี ผู้เป็นบุตรของยาโรอาห์ ผู้เป็นบุตรของกิเลอาด ผู้เป็นบุตรของมิคาเอล ผู้เป็นบุตรของเยชิชัย ผู้เป็นบุตรของยาโด ผู้เป็นบุตรของบูส

15 อาหิบุตรของอับดีเอล ผู้เป็นบุตรของกูนี เป็นหัวหน้าครอบครัว

16 ชนเผ่ากาดอาศัยอยู่ในดินแดนกิเลอาด ในดินแดนบาชาน และหมู่บ้านโดยรอบ และตลอดไปจนสุดทุ่งหญ้าแห่งชาโรน

17 ทั้งหมดนี้ล้วนมีชื่ออยู่ในบันทึกลำดับวงศ์ตระกูลในรัชกาลกษัตริย์โยธามแห่งยูดาห์และกษัตริย์เยโรโบอัมแห่งอิสราเอล

18 ชนเผ่ารูเบน กาด และมนัสเสห์ครึ่งเผ่ามีกำลังพล 44,760 คนเพื่อออกรบ ทุกคนล้วนแข็งแรงแกล้วกล้า สามารถถือโล่ จับดาบ ใช้ธนู และผ่านการฝึกเพื่อสู้รบ

19 พวกเขาสู้รบกับชาวฮาการ์ ชาวเยทูร์ ชาวนาฟิช และชาวโนดับ

20 พระเจ้าทรงช่วยเหลือพวกเขาในการสู้รบ และพระองค์ทรงมอบชาวฮาการ์กับพันธมิตรทั้งปวงแก่พวกเขา เพราะพวกเขาร้องทูลพระองค์ขณะสู้รบ พระองค์ทรงตอบคำอธิษฐานของพวกเขาเนื่องจากพวกเขาวางใจในพระองค์

21 พวกเขายึดฝูงสัตว์มาจากชาวฮาการ์ มีอูฐ 50,000 ตัว แกะ 250,000 ตัว ลา 2,000 ตัว และเชลย 100,000 คน

22 ศัตรูมากมายถูกฆ่าตายเพราะศึกครั้งนี้เป็นของพระเจ้า พวกเขาครอบครองดินแดนอยู่จนกระทั่งตกเป็นเชลย

วงศ์วานของมนัสเสห์ครึ่งเผ่า

23 เผ่ามนัสเสห์ครึ่งเผ่าตั้งรกรากอยู่ทั่วแดนจากบาชานจดบาอัลเฮอร์โมน คือเสนีร์ (หรือภูเขาเฮอร์โมน) พวกเขามีจำนวนมาก

24 หัวหน้าครอบครัวของพวกเขาได้แก่ เอเฟอร์ อิชอี เอลีเอล อัสรีเอล เยเรมีย์ โฮดาวิยาห์ และยาดีเอล ล้วนแล้วแต่เป็นนักรบกล้าหาญ มีชื่อเสียง และเป็นผู้นำครอบครัว

25 แต่พวกเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าของบรรพบุรุษ กลับปล่อยตัวปล่อยใจให้กับเทพเจ้าต่างๆ ของบรรดาชนชาติที่พระเจ้าได้ทรงทำลายล้างไปต่อหน้าพวกเขา

26 ฉะนั้นพระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงดลใจกษัตริย์ปูล (คือทิกลัทปิเลเสอร์)แห่งอัสซีเรียให้มาพิชิตและกวาดต้อนชนเผ่ารูเบน กาด และมนัสเสห์ครึ่งเผ่าไปเป็นเชลยอยู่ในแดนฮาลาห์ ฮาโบร์ ฮารา และแม่น้ำโกซานจวบจนทุกวันนี้

—https://api-cdn.youversionapi.com/audio-bible-youversionapi/26/32k/1CH/5-1a07b53d2cfeef5ef963f29607e5d892.mp3?version_id=179—

Categories
1พงศาวดาร

1พงศาวดาร 6

วงศ์วานของเลวี

1 บุตรของเลวี ได้แก่

เกอร์โชน โคฮาท และเมรารี

2 บุตรของโคฮาท ได้แก่

อัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล

3 บุตรของอัมราม ได้แก่

อาโรน โมเสส และมิเรียม

บุตรของอาโรน ได้แก่

นาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร์ และอิธามาร์

4 เอเลอาซาร์เป็นบิดาของฟีเนหัส

ฟีเนหัสเป็นบิดาของอาบีชูวา

5 อาบีชูวาเป็นบิดาของบุคคี

บุคคีเป็นบิดาของอุสซี

6 อุสซีเป็นบิดาของเศราหิยาห์

เศราหิยาห์เป็นบิดาของเมราโยท

7 เมราโยทเป็นบิดาของอามาริยาห์

อามาริยาห์เป็นบิดาของอาหิทูบ

8 อาหิทูบเป็นบิดาของศาโดก

ศาโดกเป็นบิดาของอาหิมาอัส

9 อาหิมาอัสเป็นบิดาของอาซาริยาห์

อาซาริยาห์เป็นบิดาของโยฮานัน

10 โยฮานันเป็นบิดาของอาซาริยาห์ (เขาเป็นปุโรหิตของพระวิหารที่โซโลมอนทรงสร้างขึ้นในกรุงเยรูซาเล็ม)

11 อาซาริยาห์เป็นบิดาของอามาริยาห์

อามาริยาห์เป็นบิดาของอาหิทูบ

12 อาหิทูบเป็นบิดาของศาโดก

ศาโดกเป็นบิดาของชัลลูม

13 ชัลลูมเป็นบิดาของฮิลคียาห์

ฮิลคียาห์เป็นบิดาของอาซาริยาห์

14 อาซาริยาห์เป็นบิดาของเสไรยาห์

และเสไรยาห์เป็นบิดาของเยโฮซาดัก

15 เยโฮซาดักถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ประชากรยูดาห์และเยรูซาเล็มตกเป็นเชลยของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์

16 บุตรของเลวี ได้แก่

เกอร์โชนโคฮาท และเมรารี

17 รายชื่อบุตรของเกอร์โชน ได้แก่

ลิบนีกับชิเมอี

18 บุตรของโคฮาท ได้แก่

อัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล

19 บุตรของเมรารี ได้แก่

มาห์ลีกับมูชี

ตระกูลต่างๆ ของเลวีลำดับตามต้นตระกูลมีดังนี้

20 วงศ์วานของเกอร์โชน ได้แก่

ลิบนีซึ่งมีบุตรคือยาหาท ซึ่งมีบุตรคือศิมมาห์

21 ซึ่งมีบุตรคือโยอาห์ ซึ่งมีบุตรคืออิดโด ซึ่งมีบุตรคือเศราห์ ซึ่งมีบุตรคือเยอาเธรัย

22 วงศ์วานของโคฮาท ได้แก่

อัมมีนาดับ ซึ่งมีบุตรคือโคราห์

ซึ่งมีบุตรคืออัสสีร์

23 ซึ่งมีบุตรคือเอลคานาห์

ซึ่งมีบุตรคือเอบียาสาฟ ซึ่งมีบุตรคืออัสสีร์

24 ซึ่งมีบุตรคือทาหัท ซึ่งมีบุตรคืออูรีเอล ซึ่งมีบุตรคืออุสซียาห์ ซึ่งมีบุตรคือชาอูล

25 วงศ์วานของเอลคานาห์ ได้แก่

อามาสัย อาหิโมท

26 ซึ่งมีบุตรคือเอลคานาห์

ซึ่งมีบุตรคือโศฟัย ซึ่งมีบุตรคือนาหาท

27 ซึ่งมีบุตรคือเอลีอับ ซึ่งมีบุตรคือเยโรฮัม ซึ่งมีบุตรคือเอลคานาห์ ซึ่งมีบุตรคือซามูเอล

28 บุตรของซามูเอล ได้แก่

โยเอลผู้เป็นบุตรหัวปี

กับอาบียาห์บุตรคนรอง

29 วงศ์วานของเมรารี ได้แก่

มาห์ลีซึ่งมีบุตรคือลิบนี ซึ่งมีบุตรคือชิเมอี ซึ่งมีบุตรคืออุสซาห์

30 ซึ่งมีบุตรคือชิเมอา ซึ่งมีบุตรคือฮักกียาห์ ซึ่งมีบุตรคืออาสายาห์

นักดนตรีประจำพระวิหาร

31 ต่อไปนี้คือผู้ที่กษัตริย์ดาวิดทรงแต่งตั้งให้บรรเลงเพลงในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าหลังจากที่นำหีบพันธสัญญามาตั้งไว้ที่นั่นแล้ว

32 พวกเขาทำหน้าที่บรรเลงเพลงหน้าพลับพลา ซึ่งก็คือเต็นท์นัดพบ ตราบจนโซโลมอนสร้างพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็มเสร็จแล้ว พวกเขาปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบที่ตั้งไว้

33 คนเหล่านี้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับบุตรทั้งหลายของตน ได้แก่

จากวงศ์โคฮาท คือ

เฮมานนักดนตรี

ซึ่งเป็นบุตรของโยเอล ซึ่งเป็นบุตรของซามูเอล

34 ซึ่งเป็นบุตรของเอลคานาห์ ซึ่งเป็นบุตรของเยโรฮัม

ซึ่งเป็นบุตรของเอลีเอล ซึ่งเป็นบุตรของโทอาห์

35 ซึ่งเป็นบุตรของศุฟ ซึ่งเป็นบุตรของเอลคานาห์

ซึ่งเป็นบุตรของมาฮาท ซึ่งเป็นบุตรของอามาสัย

36 ซึ่งเป็นบุตรของเอลคานาห์ ซึ่งเป็นบุตรของโยเอล

ซึ่งเป็นบุตรของอาซาริยาห์ ซึ่งเป็นบุตรของเศฟันยาห์

37 ซึ่งเป็นบุตรของทาหัท ซึ่งเป็นบุตรของอัสสีร์

ซึ่งเป็นบุตรของเอบียาสาฟ ซึ่งเป็นบุตรของโคราห์

38 ซึ่งเป็นบุตรของอิสฮาร์ ซึ่งเป็นบุตรของโคฮาท

ซึ่งเป็นบุตรของเลวี ซึ่งเป็นบุตรของอิสราเอล

39 ผู้ช่วยมือขวาของเฮมานคืออาสาฟ

ซึ่งเป็นบุตรของเบเรคิยาห์ ซึ่งเป็นบุตรของชิเมอา

40 ซึ่งเป็นบุตรของมีคาเอล ซึ่งเป็นบุตรของบาอาเสยาห์

ซึ่งเป็นบุตรของมัลคิยาห์

41 ซึ่งเป็นบุตรของเอทนี

ซึ่งเป็นบุตรของเศราห์ ซึ่งเป็นบุตรของอาดายาห์

42 ซึ่งเป็นบุตรเอธาน ซึ่งเป็นบุตรของศิมมาห์

ซึ่งเป็นบุตรของชิเมอี

43 ซึ่งเป็นบุตรของยาหาท

ซึ่งเป็นบุตรของเกอร์โชน ซึ่งเป็นบุตรของเลวี

44 ผู้ช่วยมือซ้ายของเขาคือเอธาน ตระกูลเมรารี

ซึ่งเป็นบุตรของคีชี ซึ่งเป็นบุตรของอับดี

ซึ่งเป็นบุตรของมัลลุค

45 ซึ่งเป็นบุตรของฮาชาบิยาห์

ซึ่งเป็นบุตรของอามาซิยาห์ ซึ่งเป็นบุตรของฮิลคียาห์

46 ซึ่งเป็นบุตรของอัมซี ซึ่งเป็นบุตรของบานี

ซึ่งเป็นบุตรของเชเมอร์

47 ซึ่งเป็นบุตรของมาห์ลี

ซึ่งเป็นบุตรของมูชี ซึ่งเป็นบุตรของเมรารี

ซึ่งเป็นบุตรของเลวี

48 ส่วนพี่น้องตระกูลเลวีได้รับมอบหมายหน้าที่อื่นๆ ทั้งหมดในพลับพลาซึ่งเป็นพระนิเวศของพระเจ้า

49 แต่อาโรนและวงศ์วานเป็นผู้ถวายเครื่องบูชาต่างๆ และเครื่องหอมบนแท่นบูชารวมทั้งดูแลกิจธุระทั้งหมดที่เกี่ยวกับอภิสุทธิสถาน และการขออภัยโทษบาปสำหรับอิสราเอลให้ครบถ้วนทุกประการตามที่โมเสสผู้รับใช้พระเจ้าได้บัญชาไว้

50 วงศ์วานของอาโรน ได้แก่

เอเลอาซาร์ ซึ่งมีบุตรคือฟีเนหัส

ซึ่งมีบุตรคืออาบีชูวา

51 ซึ่งมีบุตรคือบุคคี

ซึ่งมีบุตรคืออุสซี ซึ่งมีบุตรคือเศราหิยาห์

52 ซึ่งมีบุตรคือเมราโยท ซึ่งมีบุตรคืออามาริยาห์

ซึ่งมีบุตรคืออาหิทูบ

53 ซึ่งมีบุตรคือศาโดก ซึ่งมีบุตรคืออาหิมาอัส

54 พื้นที่ซึ่งได้รับการแบ่งสรรให้เป็นเขตแดนสำหรับตั้งถิ่นฐานของพวกเขามีดังนี้ (สลากแรกสุดได้แก่ วงศ์วานของอาโรนในตระกูลโคฮาท)

55 พวกเขาได้รับเมืองเฮโบรนในยูดาห์และทุ่งหญ้าโดยรอบ

56 แต่ท้องทุ่งและหมู่บ้านของเมืองนั้นยกให้แก่คาเลบบุตรเยฟุนเนห์

57 วงศ์วานของอาโรนจึงได้รับเฮโบรน (เมืองลี้ภัย) ลิบนาห์ยาททีร์ เอชเทโมอา

58 ฮีเลน เดบีร์

59 อาชัน ยุททาห์และเบธเชเมชรวมทั้งทุ่งหญ้าโดยรอบ

60 และจากตระกูลเบนยามิน ได้รับกิเบโอนเกบา อาเลเมท และอานาโธทรวมทุ่งหญ้า

เมืองเหล่านี้รวม 13 เมืองแบ่งสรรกันในหมู่ตระกูลโคฮาท

61 คนอื่นๆ ที่เหลือในวงศ์วานของโคฮาทได้รับการแบ่งสรร 10 เมืองจากตระกูลต่างๆ ของมนัสเสห์ครึ่งเผ่า

62 สำหรับวงศ์วานของเกอร์โชนตามแต่ละตระกูลได้รับ 13 เมืองในบาชานจากเผ่าอิสสาคาร์ อาเชอร์ นัฟทาลี และบางส่วนของเผ่ามนัสเสห์ที่อยู่ในบาชาน

63 วงศ์วานของเมรารีตามแต่ละตระกูลได้รับ 12 เมืองจากเผ่ารูเบน กาด และเศบูลุน

64 เป็นอันว่าชนอิสราเอลได้มอบเมืองต่างๆ พร้อมทุ่งหญ้าแก่ชนเลวี

65 พวกเขาแบ่งสรรเมืองดังกล่าวให้จากเผ่ายูดาห์ สิเมโอน และเบนยามิน

66 เผ่าเอฟราอิมมอบเมืองต่างๆ พร้อมทุ่งหญ้าโดยรอบให้แก่ตระกูลต่างๆ ของโคฮาท

67 พวกเขาได้รับเมืองเชเคม (เมืองลี้ภัย)ในแดนเทือกเขาแห่งเอฟราอิม เมืองเกเซอร์

68 เมืองโยกเมอัม เมืองเบธโฮโรน

69 เมืองอัยยาโลน และเมืองกัทริมโมนพร้อมทุ่งหญ้า

70 เผ่ามนัสเสห์อีกครึ่งเผ่าได้มอบเมืองอาเนอร์และเมืองบิเลอัมพร้อมทั้งทุ่งหญ้าให้แก่ตระกูลอื่นๆ ที่เหลือของโคฮาท

71 เชื้อสายเกอร์โชนได้รับดังนี้

เผ่ามนัสเสห์ครึ่งเผ่า

มอบเมืองโกลานในบาชานกับอัชทาโรท พร้อมทุ่งหญ้า

72 เผ่าอิสสาคาร์

มอบเมืองเคเดช เมืองดาเบรัท

73 เมืองราโมท และเมืองอาเนม พร้อมทุ่งหญ้า

74 เผ่าอาเชอร์

มอบเมืองมาชาล เมืองอับโดน

75 เมืองฮุกอก และเมืองเรโหบ พร้อมทุ่งหญ้า

76 และเผ่านัฟทาลี

มอบเมืองเคเดชในกาลิลี เมืองฮัมโมน และเมืองคีริยาธาอิม พร้อมทุ่งหญ้า

77 เชื้อสายเมรารี (ชนเลวีอื่นๆ ที่เหลือ)ได้รับดังนี้

เผ่าเศบูลุนมอบเมืองโยกเนอัม เมืองคารทาห์เมืองริมโมโนกับเมืองทาโบร์ พร้อมทุ่งหญ้า

78 เผ่ารูเบนจากอีกฟากของแม่น้ำจอร์แดนฝั่งตะวันออกของเมืองเยรีโค

มอบเมืองเบเซอร์ในถิ่นกันดาร เมืองยาซาห์

79 เมืองเคเดโมท และเมืองเมฟาอาท พร้อมทุ่งหญ้า

80 และเผ่ากาด

มอบเมืองราโมทในกิเลอาด เมืองมาหะนาอิม

81 เมืองเฮชโบนและเมืองยาเซอร์ พร้อมทุ่งหญ้า

—https://api-cdn.youversionapi.com/audio-bible-youversionapi/26/32k/1CH/6-feb83562575470d2d1fde7e42ab1a042.mp3?version_id=179—

Categories
1พงศาวดาร

1พงศาวดาร 7

วงศ์วานของอิสสาคาร์

1 บุตรของอิสสาคาร์ ได้แก่

โทลา ปูอาห์ ยาชูบ และชิมโรน รวมสี่คน

2 บุตรของโทลา ได้แก่

อุสซี เรไฟยาห์ เยรีเอล ยามัย อิบสัม และซามูเอล ล้วนแต่เป็นหัวหน้าครอบครัว ในรัชกาลของดาวิดมีกำลังพลจากวงศ์วานของโทลาซึ่งบันทึกไว้ในลำดับวงศ์ตระกูล 22,600 คน

3 บุตรของอุสซี ได้แก่

อิสราหิยาห์

บุตรของอิสราหิยาห์ ได้แก่

มีคาเอล โอบาดีห์ โยเอล และอิสชีอาห์ ทั้งห้าคนเป็นหัวหน้า

4 ตามบันทึกลำดับวงศ์ตระกูลของพวกเขา พวกเขามีกำลังพล 36,000 คน เพราะพวกเขามีภรรยาและบุตรมากมาย

5 กำลังพลจากทุกตระกูลของเผ่าอิสสาคาร์มี 87,000 คน ตามบันทึกลำดับวงศ์ตระกูล

วงศ์วานของเบนยามิน

6 บุตรทั้งสามของเบนยามิน ได้แก่

เบลา เบเคอร์ และเยดียาเอล

7 บุตรของเบลา ได้แก่

เอสโบน อุสซี อุสซีเอล เยรีโมท และอิรี ล้วนแต่เป็นหัวหน้าครอบครัว รวมห้าคน ตามบันทึกลำดับวงศ์ตระกูลของพวกเขา พวกเขามีกำลังพล 22,034 คน

8 บุตรของเบเคอร์ ได้แก่

เศมิราห์ โยอาช เอลีเอเซอร์ เอลีโอนัย อมรี เยเรโมท อาบียาห์ อานาโธท และอาเลเมท ทั้งหมดนี้เป็นบุตรของเบเคอร์

9 บันทึกลำดับวงศ์ตระกูลของพวกเขามีชื่อหัวหน้าตระกูลและกำลังพล 20,200 คน

10 บุตรของเยดียาเอล ได้แก่

บิลฮาน

บุตรของบิลฮาน ได้แก่

เยอูช เบนยามิน เอฮูด เคนาอะนาห์ เศธาน ทารชิช และอาหิชาฮาร์

11 บรรดาบุตรของเยดียาเอลล้วนเป็นหัวหน้าครอบครัว มีกำลังพล 17,200 คน

12 วงศ์วานของอิระคือ ชาวชุปปิมและหุปปิม ส่วนชาวหุชิมเป็นวงศ์วานของอาเฮอร์

วงศ์วานของนัฟทาลี

13 บุตรของนัฟทาลีผู้สืบเชื้อสายจากนางบิลฮาห์ ได้แก่

ยาซีเอล กุนี เยเซอร์ และชิลเลม

วงศ์วานของมนัสเสห์

14 วงศ์วานของมนัสเสห์ซึ่งเกิดจากภรรยาน้อยชาวอารัม ได้แก่

อัสรีเอลและมาคีร์บิดาแห่งกิเลอาด

15 มาคีร์ได้ภรรยาเป็นชาวหุปปิมและชุปปิม น้องสาวของมาคีร์คือมาอาคาห์

วงศ์วานอีกคนหนึ่งคือเศโลเฟหัดซึ่งมีแต่บุตรสาว

16 มาอาคาห์ภรรยาของมาคีร์มีบุตรซึ่งให้ชื่อว่า เปเรช น้องชายของเขาคือเชเรช ซึ่งมีบุตรคืออุลามกับราเคม

17 บุตรของอุลาม ได้แก่

เบดาน

คนเหล่านี้คือวงศ์วานของกิเลอาดผู้เป็นบุตรของมาคีร์บุตรมนัสเสห์

18 ฮัมโมเลเคท น้องสาวของเขาให้กำเนิดอิชโฮด อาบีเอเซอร์ และมาห์ลาห์

19 บุตรของเชมิดา ได้แก่

อาหิยัน เชเคม ลิคฮี และอานียัม

วงศ์วานของเอฟราอิม

20 วงศ์วานของเอฟราอิม ได้แก่

ชูเธลาห์ซึ่งมีบุตรคือเบเรด

ซึ่งมีบุตรคือทาหัท ซึ่งมีบุตรคือเอเลอาดาห์

ซึ่งมีบุตรคือทาหัท

21 ซึ่งมีบุตรคือศาบาด ซึ่งมีบุตรคือชูเธลาห์

เอเซอร์และเอเลอัดถูกชาวพื้นเมืองของกัทฆ่าตายเมื่อจะไปยึดฝูงสัตว์ของคนเหล่านั้น

22 เอฟราอิมผู้เป็นบิดาเศร้าโศกอยู่หลายวัน และบรรดาญาติพากันมาปลอบโยนเขา

23 หลังจากนั้นเอฟราอิมก็ร่วมหลับนอนกับภรรยา นางตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายซึ่งเขาตั้งชื่อให้ว่าเบรียาห์เพราะเกิดเหตุโศกสลดในครอบครัว

24 บุตรสาวของเอฟราอิมคือเชเอราห์ผู้สร้างเมืองเบธโฮโรนบนและเบธโฮโรนล่างกับเมืองอุสเซนเชเอราห์

25 เบรียาห์มีบุตรคือเรฟาห์

ซึ่งมีบุตรคือเรเชฟซึ่งมีบุตรคือเทลาห์ ซึ่งมีบุตรคือทาหาน

26 ซึ่งมีบุตรคือลาดาน ซึ่งมีบุตรคืออัมมีฮูด

ซึ่งมีบุตรคือเอลีชามา

27 ซึ่งมีบุตรคือนูน ซึ่งมีบุตรคือโยชูวา

28 ถิ่นฐานของพวกเขาได้แก่ เมืองเบธเอลกับหมู่บ้านล้อมรอบนาอารันไปทางตะวันออก เมืองเกเซอร์กับหมู่บ้านโดยรอบไปทางตะวันตก และจากเมืองเชเคมกับหมู่บ้านโดยรอบไปจนถึงอัยยาห์และหมู่บ้านโดยรอบ

29 เลียบชายแดนของมนัสเสห์ได้แก่ เมืองเบธชาน เมืองทาอานาค เมืองเมกิดโด และเมืองโดร์ พร้อมทั้งหมู่บ้าน วงศ์วานของโยเซฟบุตรอิสราเอลอาศัยอยู่ในเมืองเหล่านี้

วงศ์วานของอาเชอร์

30 บุตรของอาเชอร์ ได้แก่

อิมนาห์ อิชวาห์ อิชวี และเบรียาห์ บุตรสาวคือเสราห์

31 บุตรของเบรียาห์ ได้แก่

เฮเบอร์กับมัลคีเอล ซึ่งเป็นบิดาของบิรซาวิท

32 เฮเบอร์เป็นบิดาของยาเฟลท โชเมอร์ และโฮธามกับชูอาน้องสาวของพวกเขา

33 บุตรของยาเฟลท ได้แก่

ปาสัค บิมฮาล และอัชวาท คนเหล่านี้คือบุตรของยาเฟลท

34 บุตรของโชเมอร์ ได้แก่

อาหิ โรห์กาห์ฮุบบาห์ และอารัม

35 บุตรของเฮเลมน้องชายของเขา ได้แก่

โศฟาห์ อิมนา เชเลช และอามัล

36 บุตรของโศฟาห์ ได้แก่

สุอาห์ ฮารเนเฟอร์ ชูอัล เบรี อิมราห์

37 เบเซอร์ โฮด ชัมมา ชิลชาห์ อิธรานและเบเอรา

38 บุตรของเยเธอร์ ได้แก่

เยฟุนเนห์ ปิสปาห์ และอารา

39 บุตรของอุลลา ได้แก่

อาราห์ ฮันนีเอล และรีเซีย

40 คนเหล่านี้คือวงศ์วานของอาเชอร์ เป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นนักรบแกล้วกล้าผู้ได้รับเลือกสรรและเป็นผู้นำที่โดดเด่น พวกเขามีกำลังพล 26,000 คนตามบันทึกลำดับวงศ์ตระกูล

—https://api-cdn.youversionapi.com/audio-bible-youversionapi/26/32k/1CH/7-19a235ca368fe44f3983b0536a55626d.mp3?version_id=179—

Categories
1พงศาวดาร

1พงศาวดาร 8

ลำดับวงศ์ตระกูลของซาอูลชาวเบนยามิน

1 บุตรของเบนยามิน ได้แก่ เบลาบุตรหัวปี

คนที่สองคืออัชเบล คนที่สามคืออาหะราห์

2 คนที่สี่คือโนฮาห์ และคนที่ห้าคือราฟา

3 บุตรของเบลา ได้แก่

อัดดาร์ เกรา อาบีฮูด

4 อาบีชูวา นาอามาน อาโหอาห์

5 เกรา เชฟูฟาน และหุราม

6 เชื้อสายของเอฮูดซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวต่างๆ ที่อาศัยอยู่ที่เมืองเกบา และถูกบังคับให้ย้ายไปอยู่ที่เมืองมานาฮาท ได้แก่

7 นาอามาน อาหิยาห์ และเกราผู้ย้ายพวกเขาออกไปนอกประเทศและเป็นบิดาของอุสซากับอาหิฮูด

8 หลังจากชาหะราอิมหย่ากับนางหุชิมและนางบาอารา เขามีบุตรหลายคนที่เกิดในโมอับ

9 บุตรของเขาที่เกิดจากนางโฮเดช ได้แก่ โยบับ ศิเบีย เมชา มัลคาม

10 เยอูส สาเคีย และมิรมาห์ คนเหล่านี้คือบุตรชายของเขาซึ่งล้วนแต่เป็นหัวหน้าครอบครัว

11 บุตรที่เกิดจากหุชิมคือ อาบีทูบกับเอลปาอัล

12 บุตรของเอลปาอัล ได้แก่

เอเบอร์ มิชอัม เชเมด (ผู้สร้างเมืองโอโนกับโลด ทั้งหมู่บ้านโดยรอบ)

13 เบรียาห์และเชมา ล้วนเป็นหัวหน้าครอบครัวต่างๆ ซึ่งอาศัยในอัยยาโลน พวกเขาขับไล่ชาวเมืองกัทออกไป

14 อาหิโย ชาชัก เยเรโมท

15 เศบาดิยาห์ อาราด เอเดอร์

16 มีคาเอล อิชปาห์ และโยฮา คนเหล่านี้ล้วนเป็นบุตรของเบรียาห์

17 เศบาดิยาห์ เมชุลลาม ฮิสคี เฮเบอร์

18 อิชเมรัย อิสลิยาห์ และโยบับ คนเหล่านี้เป็นบุตรของเอลปาอัล

19 ยาคิม ศิครี ศับดี

20 เอลีเยนัย ศิลเลธัย เอลีเอล

21 อาดายาห์ เบไรอาห์ และชิมราท คนเหล่านี้เป็นบุตรของชิเมอี

22 อิชปาน เอเบอร์ เอลีเอล

23 อับโดน ศิครี ฮานาน

24 ฮานันยาห์ เอลาม อันโธธียาห์

25 อิฟไดยาห์ และเปนูเอล คนเหล่านี้เป็นบุตรของชาชัก

26 ชัมเชรัย เชหะรียาห์ อาธาลิยาห์

27 ยาอาเรชีอาห์ เอลียาห์ และศิครี คนเหล่านี้เป็นบุตรของเยโรฮัม

28 ทั้งหมดนี้เป็นหัวหน้าครอบครัวและผู้นำตามบันทึกลำดับวงศ์ตระกูล พวกเขาอาศัยที่เยรูซาเล็ม

29 เยอีเอลบิดาของกิเบโอนอาศัยอยู่ที่กิเบโอน

ภรรยาของเขาชื่อมาอาคาห์

30 บุตรหัวปีของเขาคืออับโดน บุตรคนต่อมาได้แก่ ศูร์ คีช บาอัล เนอร์นาดับ

31 เกโดร์ อาหิโย เศเคอร์

32 และมิกโลทผู้เป็นบิดาของชิเมอาห์ พวกเขาก็อาศัยอยู่ใกล้ๆ ญาติพี่น้องที่เยรูซาเล็มเช่นกัน

33 เนอร์เป็นบิดาของคีช ผู้เป็นบิดาของซาอูล ซาอูลเป็นบิดาของโยนาธาน มัลคีชูวา อาบีนาดับ และเอชบาอัล

34 บุตรของโยนาธาน ได้แก่

เมริบบาอัลบิดาของมีคาห์

35 บุตรของมีคาห์ ได้แก่

ปีโธน เมเลค ทาเรีย และอาหัส

36 อาหัสเป็นบิดาของเยโฮอัดดาห์ เยโฮอัดดาห์เป็นบิดาของอาเลเมท อัสมาเวท และศิมรี ศิมรีเป็นบิดาของโมซา

37 โมซาเป็นบิดาของบิเนอา ซึ่งเป็นบิดาของราฟาห์ ซึ่งเป็นบิดาของเอเลอาสาห์ ซึ่งเป็นบิดาของอาเซล

38 อาเซลมีบุตรชายหกคน ตามรายชื่อดังนี้คือ อัสรีคัม โบเครู อิชมาเอล เชอาริยาห์ โอบาดีห์ และฮานาน คนเหล่านี้เป็นบุตรของอาเซล

39 บุตรของเอเชกน้องชายอาเซลได้แก่ อุลามบุตรหัวปี คนที่สองคือเยอูช และคนที่สามคือเอลีเฟเลท

40 บรรดาบุตรของอุลามเป็นนักรบแกล้วกล้าและเป็นนักธนู คนเหล่านี้มีบุตรและหลานรวม 150 คน

คนเหล่านี้คือวงศ์วานของเบนยามิน

—https://api-cdn.youversionapi.com/audio-bible-youversionapi/26/32k/1CH/8-cfaece40184e7017a8caf876b4373e6d.mp3?version_id=179—

Categories
1พงศาวดาร

1พงศาวดาร 9

1 ชนอิสราเอลทุกคนมีชื่ออยู่ในบันทึกลำดับวงศ์ตระกูลซึ่งบันทึกไว้ในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งอิสราเอล ชนยูดาห์ต้องตกไปเป็นเชลยที่บาบิโลนเพราะไม่ซื่อสัตย์

ประชากรในเยรูซาเล็ม

2 พวกแรกที่กลับมาอาศัยอยู่ในเมืองของตนอีกครั้งมีชนอิสราเอล ปุโรหิต ชนเลวี และผู้ช่วยงานในพระวิหาร

3 คนจากเผ่ายูดาห์ เบนยามิน เอฟราอิม และมนัสเสห์ที่มาอาศัยในเยรูซาเล็ม ได้แก่

4 อุธัยผู้เป็นบุตรของอัมมีฮูด ผู้เป็นบุตรของอมรี ผู้เป็นบุตรของอิมรี ผู้เป็นบุตรของบานี วงศ์วานของเปเรศบุตรยูดาห์

5 จากเชื้อสายชิโลห์ ได้แก่

อาสายาห์ผู้เป็นบุตรหัวปี และบุตรทั้งหลายของเขา

6 จากเชื้อสายเศราห์ ได้แก่

เยอูเอล

และคนจากยูดาห์รวมจำนวน 690 คน

7 จากเผ่าเบนยามิน ได้แก่

สัลลูผู้เป็นบุตรของเมชุลลาม ผู้เป็นบุตรของโฮดาวิยาห์ ผู้เป็นบุตรของหัสเสนูอาห์

8 อิบเนยาห์ผู้เป็นบุตรของเยโรฮัม เอลาห์ผู้เป็นบุตรของอุสซี ผู้เป็นบุตรของมิครี และเมชุลลามผู้เป็นบุตรของเชฟาทิยาห์ ผู้เป็นบุตรของเรอูเอล ผู้เป็นบุตรของอิบนียาห์

9 รวมคนจากเผ่าเบนยามินตามบันทึกลำดับวงศ์ตระกูลได้ 956 คน ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นหัวหน้าครอบครัว

10 บรรดาปุโรหิต ได้แก่

เยดายาห์ เยโฮยาริบ ยาคีน

11 อาซาริยาห์เจ้าหน้าที่ดูแลพระนิเวศของพระเจ้าผู้เป็นบุตรของฮิลคียาห์ ผู้เป็นบุตรของเมชุลลาม ผู้เป็นบุตรของศาโดก ผู้เป็นบุตรของเมราโยท ผู้เป็นบุตรของอาหิทูบ

12 อาดายาห์ผู้เป็นบุตรของเยโรฮัม ผู้เป็นบุตรของปาชเฮอร์ ผู้เป็นบุตรของมัลคียาห์ และมาอาสัยผู้เป็นบุตรของอาดีเอล ผู้เป็นบุตรของยาเซราห์ ผู้เป็นบุตรของเมชุลลาม ผู้เป็นบุตรของเมชิลเลมิท ผู้เป็นบุตรของอิมเมอร์

13 มีปุโรหิตซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวรวม 1,760 คน เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในพระนิเวศของพระเจ้า

14 จากเผ่าเลวี ได้แก่

เชไมอาห์ผู้เป็นบุตรของหัสชูบ ผู้เป็นบุตรของอัสรีคัม ผู้เป็นบุตรของฮาชาบิยาห์จากตระกูลเมรารี

15 บัคบัคคาร์ เฮเรช กาลาล และมัททานิยาห์ ผู้เป็นบุตรของมีคา ผู้เป็นบุตรของศิครี ผู้เป็นบุตรของอาสาฟ

16 โอบาดีห์ผู้เป็นบุตรของเชไมอาห์ ผู้เป็นบุตรของกาลาล ผู้เป็นบุตรของเยดูธูน และเบเรคิยาห์ผู้เป็นบุตรของอาสา ผู้เป็นบุตรของเอลคานาห์ ผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านต่างๆ ของชาวเนโทฟาห์

17 ยามเฝ้าประตู ได้แก่

ชัลลูมผู้เป็นหัวหน้า อักขูบ ทัลโมน และอาหิมานกับพี่น้องของเขา

18 ยามเฝ้าประตูเหล่านี้ล้วนเป็นคนจากค่ายของเลวี พวกเขายังคงรับผิดชอบประตูหลวงด้านตะวันออกจนถึงทุกวันนี้

19 ชัลลูมผู้เป็นบุตรโคเร ผู้เป็นบุตรของเอบียาสาฟ ผู้เป็นบุตรของโคราห์ ชัลลูมและเพื่อนร่วมงานซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกับเขา (ตระกูลโคราห์)รับผิดชอบเฝ้าอยู่ที่ธรณีประตูของพลับพลาเหมือนที่บรรพบุรุษของตนรับผิดชอบดูแลทางเข้าที่ประทับขององค์พระผู้เป็นเจ้า

20 แต่เดิมฟีเนหัสบุตรเอเลอาซาร์เป็นผู้ดูแลยามเหล่านี้ และองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับเขา

21 เศคาริยาห์บุตรเมเชเลมิยาห์เป็นยามประตู ดูแลทางเข้าเต็นท์นัดพบ

22 ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นยามเฝ้าที่ธรณีประตูรวม 212 คน มีรายชื่ออยู่ในบันทึกลำดับวงศ์ตระกูลของหมู่บ้านของตน ดาวิดกับผู้ทำนายซามูเอลได้แต่งตั้งให้ประจำหน้าที่

23 พวกเขากับวงศ์วานมีหน้าที่ดูแลทางเข้าพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่เรียกว่าพลับพลา

24 ยามเฝ้าประตูประจำการอยู่ทั้งสี่ด้านคือด้านตะวันออก ตะวันตก เหนือ และใต้

25 พี่น้องของเขาจากหมู่บ้านต่างๆ ผลัดเวรกันมาช่วยงานคราวละเจ็ดวัน

26 หัวหน้ายามเฝ้าประตูทั้งสี่คนซึ่งเป็นชนเลวีได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบห้องต่างๆ และคลังต่างๆ ในพระนิเวศของพระเจ้า

27 พวกเขาต้องเฝ้ายามประจำตำแหน่งรอบพระนิเวศของพระเจ้าตลอดคืน และจะมาไขกุญแจเปิดประตูทุกเช้า

28 บางคนมีหน้าที่ดูแลภาชนะต่างๆ ซึ่งใช้ในงานพระวิหาร จะตรวจนับเมื่อรับเข้าหรือนำออก

29 บางคนรับผิดชอบส่วนต่างๆ ของอาคาร ภาชนะทั้งปวงในสถานนมัสการ ตลอดจนแป้ง เหล้าองุ่น น้ำมัน เครื่องหอม และเครื่องเทศ

30 แต่ปุโรหิตบางคนดูแลการผสมเครื่องเทศ

31 มัททีธิยาห์คนเลวี ผู้เป็นบุตรหัวปีของชัลลูมตระกูลโคราห์ ได้รับมอบหมายหน้าที่ทำขนมปังถวายบูชา

32 พี่น้องตระกูลโคฮาทบางคนมีหน้าที่จัดเตรียมขนมปังวางไว้บนโต๊ะทุกวันสะบาโต

33 บรรดานักดนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวต่างๆ ของเลวี พักอยู่ในห้องที่พระวิหาร และได้รับการยกเว้นจากหน้าที่อื่นๆ เพราะต้องรับผิดชอบงานทั้งกลางวันและกลางคืน

34 คนเหล่านี้คือหัวหน้าครอบครัวและผู้นำต่างๆ ของชนเลวี มีรายชื่อตามบันทึกลำดับวงศ์ตระกูล พวกเขาพักอาศัยอยู่ที่เยรูซาเล็ม

ลำดับวงศ์ตระกูลของซาอูล

35 เยอีเอลบิดาของกิเบโอนอาศัยอยู่ที่กิเบโอน

ภรรยาของเขาคือมาอาคาห์

36 บุตรหัวปีของเขาชื่ออับโดน บุตรคนต่อๆ มาได้แก่ ศูร์ คีช บาอัล เนอร์ นาดับ

37 เกโดร์ อาหิโย เศคาริยาห์ และมิกโลท

38 มิกโลทเป็นบิดาของชิเมอัม พวกเขาอาศัยอยู่ใกล้ๆ ญาติพี่น้องในเยรูซาเล็มเช่นกัน

39 เนอร์เป็นบิดาของคีชผู้เป็นบิดาของซาอูล ผู้เป็นบิดาของโยนาธาน มัลคีชูวา อาบีนาดับ และเอชบาอัล

40 บุตรของโยนาธาน ได้แก่

เมริบบาอัลผู้เป็นบิดาของมีคาห์

41 บุตรของมีคาห์ ได้แก่

ปีโธน เมเลค ทาเรีย และอาหัส

42 อาหัสเป็นบิดาของยาดาห์ ยาดาห์เป็นบิดาของอาเลเมท อัสมาเวท และศิมรี ศิมรีเป็นบิดาของโมซา

43 โมซาเป็นบิดาของบิเนอา ผู้เป็นบิดาของเรไฟยาห์ ผู้เป็นบิดาของเอเลอาสาห์ ผู้เป็นบิดาของอาเซล

44 อาเซลมีบุตรชายหกคน ตามรายชื่อดังนี้

อัสรีคัม โบเครู อิชมาเอล เชอาริยาห์ โอบาดีห์ และฮานาน คนเหล่านี้เป็นบุตรของอาเซล

—https://api-cdn.youversionapi.com/audio-bible-youversionapi/26/32k/1CH/9-4dc3ffd823ee5bc7364cdadf6f41b370.mp3?version_id=179—

Categories
1พงศาวดาร

1พงศาวดาร 10

ซาอูลฆ่าตัวตาย

1 ครั้งนั้นอิสราเอลสู้รบกับฟีลิสเตีย อิสราเอลแตกหนี และผู้คนมากมายล้มตายบนภูเขากิลโบอา

2 ทหารฟีลิสเตียประชิดตัวซาอูลกับโอรส และได้สังหารโอรสทั้งสามคือโยนาธาน อาบีนาดับ และมัลคีชูวา

3 การรบเป็นไปอย่างดุเดือด ทหารฟีลิสเตียยิงธนูเข้าใส่ซาอูล พระอาการสาหัส

4 ซาอูลตรัสกับผู้เชิญอาวุธว่า “จงชักดาบออกมาแทงทะลุร่างของเรา มิฉะนั้นพวกที่ไม่ได้เข้าสุหนัตเหล่านี้จะมาฆ่าเราและนำความอัปยศมาให้เรา”

แต่ผู้เชิญอาวุธไม่กล้าทำ ฉะนั้นซาอูลจึงโถมพระกายลงบนดาบของพระองค์เอง

5 เมื่อผู้เชิญอาวุธเห็นว่าซาอูลสิ้นพระชนม์แล้ว ก็ทุ่มกายลงบนดาบของตนตายตามไป

6 เป็นอันว่าซาอูลกับโอรสทั้งสามและทั้งราชวงศ์สิ้นชีวิตไปด้วยกัน

7 เมื่อชนอิสราเอลในหุบเขาเห็นกองทัพแตกหนี และเห็นว่าซาอูลกับโอรสสิ้นพระชนม์ ก็พากันละทิ้งบ้านเมืองหนีไป ชาวฟีลิสเตียก็เข้ายึดครอง

8 วันรุ่งขึ้นเมื่อชาวฟีลิสเตียออกมาปลดของมีค่าจากศพ ก็พบร่างของซาอูลและโอรสอยู่บนภูเขากิลโบอา

9 พวกเขาจึงปลดยุทธภัณฑ์ของซาอูลและตัดพระเศียรไป แล้วส่งผู้สื่อสารไปทั่วแดนฟีลิสเตีย ประกาศข่าวท่ามกลางเทวรูปและประชาชน

10 พวกเขาเก็บยุทธภัณฑ์ของซาอูลไว้ในวิหารของเทพเจ้าของตน และแขวนพระเศียรของซาอูลไว้ในวิหารของพระดาโกน

11 เมื่อชาวยาเบชกิเลอาดได้ยินถึงการกระทำของชาวฟีลิสเตียต่อซาอูล

12 ผู้กล้าหาญทั้งหมดของพวกเขาก็ออกไปนำพระศพของซาอูลกับโอรสทั้งสามกลับมาที่ยาเบช แล้วฝังพระอัฐิไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ในเมืองยาเบช แล้วพากันถืออดอาหารเป็นเวลาเจ็ดวัน

13 ซาอูลสิ้นพระชนม์เพราะไม่ซื่อสัตย์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ปฏิบัติตามพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าถึงกับขอคำปรึกษาจากคนทรง

14 ซาอูลไม่ได้ทูลถามองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จึงทรงประหารซาอูล และยกอาณาจักรให้แก่ดาวิดบุตรของเจสซี

—https://api-cdn.youversionapi.com/audio-bible-youversionapi/26/32k/1CH/10-afd9b36521aded75bc6fde045c9fb07c.mp3?version_id=179—